Рефераты по экологии

Антропоуентризм и экоцентризм

26 Февраля 2013, контрольная работа

Установить правильные взаимоотношения с природными процессами, обеспечивающими устойчивое поддержание жизни на нашей планете, можно лишь на основе знания законов формирования и поддержания активного функционирования биологических систем, обеспечивающих глобальный круговорот веществ.
Развитие технологии, расхищение природных богатств, уничтожение животных, загрязнение окружающей среды привело к истощению природных ресурсов и поставило человечество перед глобальным экологическим кризисом. Cтало очевидно, что необходимы новые мировоззренческие ориентиры, которые бы не противопоставляли человека природе.

Аппаратура для контроля и очистки, методы борьбы с загрязнениями литосферы, почвы

22 Июня 2015, контрольная работа

Человек существует в определенном пространстве, и основной составляющей этого пространства служит земная поверхность - поверхность литосферы.
Литосферой называют твердую оболочку Земли, состоящую из земной коры и слоя верхней мантии, подстилающего земную кору. Расстояние нижней границы земной коры от поверхности Земли изменяется в пределах 5-70 км, а мантия Земли достигает глубины 2900 км. После нее на расстоянии 6371 км от поверхности находится ядро.

Арал дағдарысы: себептері мен салдары

03 Апреля 2015, реферат

Арал теңізі — Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан сутоған. Теңіз ХХ ғасырда ауданы жағынан (68 мың км2) әлемде төртінші орында болған болатын, бірақ 1960 жылдардан бастап теңіздің суы азайып келеді. Аумақтың экологиялық мәселелері және оның шешімінің.

Арал теңізі

13 Ноября 2012, реферат

Мәліметтер қоры(Ms Access)-сіздер өздеріңіз білесіздер,ақпараттарды реттеу үшін ақпараттардың тақырыптары, өзара қисынды біріктірілген арна йы анықтамалар,каталогтар,картотекалар,энциклопедиялар және т.б бар.
Сонымен қатар,ақпараттардың ағымы үнемі ұлғаюда және бүгінгі күнде ешқандай анықтамалар ақпаратты үнемі және өз уақытында жаңартып отырмақ түгел,оны сыйғыза да алмайды.

Арал теңізінің тартылуы нәтижесінде, тұздылығының көтерілуіне байланысты оның су биоценозындағы өзгерістер

17 Октября 2013, реферат

Жұмыстың мақсаты: Дүние жүзіндегі ең үлкен 29 көлдің құрамына кіретін Арал теңізінің қазіргі мәселелері және экологиялық жағдайларын . 
Жұмыстың міндеттері:
Жұмыс өзектілігі.

Арал теңізінің экологиялық жағдайы

13 Сентября 2014, доклад

Арал тенізі - Қазакстаныың інжу-маржаны, шөл белдеміндегі бірден-бір көгілдір су айдыны еді. Оыың апатқа ұшырағанға дейінгі көлемі -1066 км2, тсреңдігі - 30-60 метр, тұздылығы - 10-12 % болған. Қойнауы кәсіптік бағалы балықтарға бай, жағасы қоға мен қамысты теңіз еді. Сол кездерде жылына 50-150 мын балық ауланса, теңіз жағасынан едәуір мөлшерде бұлғын терісі игерілгеы. Арал өңірінін тұргындары 1970 жылдарга дсйін әлеуметтік-эконо-микалық түрғыда жақсы қамтамасыз етілген тіршілік көшті. Теңіз өңіріндегі елді мекендерде 17 балық колхозы, 10 балық өңдейтін зауыт және 2 балык комбинаты тұрақты жүмыс істеген.

Арал өңіріндегі ксенобиотиктердің қоршаған ортанысандарына миграциялануы мен олардың әсеріне жүргізілген зерттеулерді талдау

22 Октября 2013, реферат

Ксенобиотиктер (Ксенобиотики) (грекше xenos — бөтен, жат, bios — тіршілік, өмір) — тірі организмдерге жат химиялық заттектер (пестицидтер, токсиндер, т.б.. поллютанттар), олар биологиялық процестерді бұзуға қабілетті. Олардың 3 тобын бөліп көрсетеді.
1) адамның шаруашылық әрекетінің (ауылшаруашылық, өнеркәсіп, көлік өнімдері) өнімдері;
2) тұрмыстық химия заттары ( жуғыш заттар, паразиттерге қарсы күреске арналған заттар, парфюмерия);
3) көптеген дәрі-дәрмектер.

Ареал дегеніміз

03 Декабря 2013, реферат

Ареал дегеніміз- жануарлардың немесе өсімдіктердің белгілі бір түрі , туысы, тұқымдасы таралған аймақ, берілген таксон таралып және оның дамуының толық циклі өтетеін жердің немесе теңіздің беті. Ареал биогеография ғылымымен тығыз байланыста болып келеді.

Астраханский заповедник

11 Апреля 2013, доклад

Заповедники- это главный вид ООТ, наиболее надёжно
обеспечивающий охрану видов. В мире сегодня свыше двух тысяч
заповедников, в России их- 100 ( 2005 год.) Самые главные
заповедники- биосферные.

Атмосфера және атмосфераны ластаушы көздер

20 Мая 2015, реферат

Атмосфера — жердің ауа қабығы. Атмосфераның төменгі шекарасы жер беті болып табылады. Оның төменгі қабаты азот, оттегі мен сирек кездесетін көміртегінен, аргоннан, сутегіден, гелийден тағы басқа газдардан тұрады. Бұған су буы да араласады. Атмосфера түсінің көк болып келуі газ молекулаларының жарық сәуле шашуына байланысты. Жоғарылаған сайын атмосфера бірте-бірте сирей береді, қысымы төмендеп, оның құрылысы да өзгереді. 12 км биіктікке дейінгі атмосфераның төменгі қабатын тропосфера деп атайды. Тропосферада бұлт, жауын-шашын, жел және тағы басқа құбылыстар орын алып отырады. Тропосферадан жоғары 75 км биіктікке дейінгі қабат стратосфера деп аталады. Бұдан жоғары ионосфера қабаты орналасады.

Атмосфера Земли

16 Ноября 2013, реферат

На человека оказывает воздействие главным образом состояние нижних 15-25 км атмосферы, поскольку именно в этом нижнем слое сосредоточена основная масса воздуха. Наука, изучающая атмосферу, называется метеорологией, хотя предметом этой науки являются также погода и ее влияние на человека. Состояние верхних слоев атмосферы, расположенных на высотах от 60 до 300 и даже 1000 км от поверхности Земли, также изменяется. Здесь развиваются сильные ветры, штормы и проявляются такие удивительные электрические явления, как полярные сияния.

Атмосфера и ее защита от загрязнений

04 Июня 2013, реферат

Опасность непредсказуемых изменений в стабильном состоянии биосферы, к которому исторически приспособлены природные сообщества и виды, включая самого человека, столь велика при сохранении привычных способов хозяйствования, что перед нынешними поколениями людей, населяющими Землю, возникла задача экстренного усовершенствования всех сторон своей жизни в соответствии с необходимостью сохранения сложившегося круговорота веществ и энергии в биосфере. Кроме того, повсеместное загрязнение окружающей нас среды разнообразными веществами, подчас совершенно чуждыми для нормального существования организма людей, представляет серьезную опасность для нашего здоровья и благополучия будущих поколений.

Атмосфера на АЗС

18 Марта 2014, дипломная работа

Проблемы улучшения условий окружающей среды в современном городе сложны и многообразны. Современный благоустроенный город обеспечивает множество удобств жизни, то, что принято называть комфортом. Но не все задумываются над тем, что платить за этот комфорт людям приходится ничем иным, как собственным здоровьем, также здоровьем своих детей и внуков. Одним из неотъемлемых частей любого города является автотранспортные средства, которые необходимо обслуживать. В данной работе рассмотрим влияние АЗС на окружающую среду. Чтобы понять, чем угрожает экологически неправильная эксплуатация АЗС, необходимо выяснить все процессы, которые привносят в окружающую среду загрязнения, влияющие на наше здоровье.

Атмосфера негізгі қасиеттері және оның экологиялық мәні

23 Февраля 2015, реферат

Атмосфера (гр. ατμός — «ауа» және гр. σφαῖρα — «шар») - жердің ауа қабығы. Атмосфера – ауа, химиялық қоспалар мен су буынан тұратын күрделі жүйе. Ол биосферадағы физико-химиялық және биологиялық процестердің жүріуінің шарты және метеорологиялық режимнің маңызды факторы. Атмосферадағы жекелеген құрамдастардың қатынасы оның радиатцияға, жылу және су режиміне, өздігінен тазартуға қабілетін анықтайды

Атмосфера як елемент біосфери та фактор здоров’я(структура, склад, властивості, можливі зрушення у стані здоров’я та захворювання).Способ

15 Октября 2013, реферат

У сучасний період атмосфера Землі зазнає множинні зміни корінного характеру: модифікуються її властивості і газовий склад, зростає небезпека руйнування іоносфери і стратосферного озону; підвищується її запиленість; нижні шари атмосфери насичуються шкідливими частка живих організмів газами та речовинами промислового та іншого господарського походження.

Атмосфера, гидросфера, литосфера- биосфера элементері. Ластану көздері және халық денсаулығына әсері

17 Сентября 2013, творческая работа

Фондық ластану – елді мекендерден, қалалардан және өнеркәсіптік объектілерден алыс жерлердегі әртүрлі қоспалардың (газдар, шаңдар, химиялық заттар) елді мекендерге арналған ШРЕК-дан әлде қайда аз (2-3 есе және одан жоғары) атмосфералық ауа сапасының күйі. Бұл ластанулар табиғи үрдістердің нәтижесінде пайда болады.Атмосфералық ауаның ластанулары мг/м3 немесе мкг/м3 есебімен бейнеледі

Атмосфера---биосфера элементі

10 Ноября 2014, реферат

Атмосфера-жердің газ тәрізді қабығы..
Ауа бассейні-жердің белгілі бір бөлігі үстіндегі атмосфераның бөлігі.Ауааның ластануына байланысты елді мекендердің ауа бассейіні туралы әңгіме қозғалады.
Атмосфералық ауаның ластануы екі үлкен топқа бөлінеді.Фондық және антропагендік.

Атмосфера. Атмосфераның ластаушы көздері және одан қорғану жолдары

27 Февраля 2013, лекция

Жер миллиондаған ұсақ бөлшектерден құралған атмосферамен қоршалған.
Ол Күннен Жерге келетін жарық тасқынын миллиондаған ұсақ сəулелерге
ажыратады. Атмосфера парниктегі шыны сияқты роль атқарады. Ол күн
сəулесін жылдам өткізеді, жер бетіндегі жылуды сақтап қалады.

Атмосфералық ауа және оны қорғау жолдары

08 Ноября 2013, реферат

Белгілі бір ортада сол жерге тән емес, жаңа физикалық, химиялық және биологиялық заттардың болуын немесе бұл заттардың табиғи орташа көпжылдық деңгейден жоғары болуын ластану деп атаймыз. Атмосфераның ластануы табиғи (жанартаулар атқылауы, орман өрттері, шаңды құйындар, үгілу) және антропогенді (өнеркәсіптер, жылу энергетикасы, ауыл шаруашылығы) жағдайда жүруі мүмкін.

Атмосфералық ауаны қорғау

18 Ноября 2013, реферат

Осы Заң атмосфералық ауаны қорғаудың құқықтық, экономикалық және әлеуметтiк негiздерiн айқындайды және Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсiздiгiн қамтамасыз етуге және адамның өмiрi мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған орта мен оның жай-күйi туралы дұрыс ақпарат жөнiндегi азаматтар құқықтарын iске асыруға бағытталған.

Атмосфералық ауаны қорғау

10 Марта 2014, реферат

Белгілі бір ортада сол жерге тән емес, жаңа физикалық, химиялық және биологиялық заттардың болуын немесе бұл заттардың табиғи орташа көпжылдық деңгейден жоғары болуын ластану деп атаймыз. Атмосфераның ластануы табиғи (жанартаулар атқылауы, орман өрттері, шаңды құйындар, үгілу) және антропогенді (өнеркәсіптер, жылу энергетикасы, ауыл шаруашылығы) жағдайда жүруі мүмкін.
Атмосфераның табиғи жолмен ластануы жанартаудың атқылауына (Жер шарында бірнеше мың жанартау бар, олардың 500-ден астамы белсенді), тау жыныстарының үгітілуіне, шаңды дауылдардын тұруына, орман өрттеріне (найзағай түскенде) теңіз тұздарының желмен аспанға көтерілуі мен ауадағы сулы ерігінді тамшыларының құрғауына, өлген организмдердің іріп-шіруі процестеріне байланысты.

Атмосфералық ауаның зиянды заттармен былғануы

07 Декабря 2014, реферат

Биологиялық процесс үшін оттегінің маңызы өте зор, ал көмірқышқыл газы фотосинтез процесіне өте қажет. Адам тамақ ішпеуге бар, бірақ тыныс алмай өмір сүре алмайды, себебі адам организмінде оттегі қоры шектеулі. Ол 2 – 3 минут қана тыныс алуына жетеді, ал бес минут өткен соң, ауа келмегендіктен адам организмінде орнына келмейтін процесс басталады, ми қабаты жұмысын тоқтатады, биологиялық өлім келеді.

Атмосфералық ауаның радиациадан туындайтын онкологиялық аурулар

14 Октября 2013, реферат

Зерттеу мақсаты:Уран өндірудің бірінші жолын таңдаған елімізде жыл сайын онкологиялық аурулар қауіпі жоғарлап келуде. Осы онкологиялық аурулар көптеп тараған аудандар,олар негізінен осы уран өндіретін радиaциясы жоғары аудандар.Жетекші орындардың бірінде осы Степногорск тұр.Қатерлі ісік ауруымен ауратын адамдар арасында қазір жас балаларда көптеп кездесіп жатыр. - Елімізде қатерлі ісікке жылына 30 000 жуық адам шал¬дығады екен.

Атмосфералық ауаның химиялық жолмен ластануы, ауаның сапасын бақылау және адам ағзасына әсері

10 Июня 2013, дипломная работа

Төтенше экологиялық жағдайлар мен қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық құралдары көрсетілген. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғауды ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру, оның даму теориясын жасау мен осы салада зерттеулер жүргізу ісіне де кең мән берілген. Бұл жайлар экологиялық кодекстің елімізде экономика мен экологияны тұрақты дамытудың жолдарын бағдарлауда үлкен маңызы мен орны болатынын байқатады.

Атмосфералық жауындармен туыгдайтын төтенше жағдайлар

30 Сентября 2015, реферат

Атмосфералық жауын-шашын — ауа райы мен климат элементтерінің бірі; жер (немесе су) бетіне бұлттан жауатын не оның бетіне су буының қойылуы салдарынан тікелей ауадан белініп шығатын қатты немесе сұйық күйіндегі су. Бұлттардан жауатын атмосфералық жауын-шашынның ішінде мыналарды айырады: қарлы жаңбыр, соқта қар, жаңбыр, түйіршік қар, қиыршық қар, қиыршық мұз, бұршаң тағы басқалар. Жер беті мен нәрселерге ауадан бөлініп түсетін атмосфералық жауын-шашынның мынадай түрлері болады: шық, қырау, қылау, көкмұз (ожеледь).

Атмосферные загрязнения

19 Сентября 2013, реферат

По характеру загрязнителя загрязнение атмосферы бывает трех видов:
физическое — механическое (пыль, твердые частицы), радиоактивное (радиоактивное излучение и изотопы), электромагнитное (различные виды электромагнитных волн, в том числе радиоволны), шумовое (различные громкие звуки и низкочастотные колебания) и тепловое загрязнение (например, выбросы теплого воздуха и т. п.)
химическое — загрязнение газообразными веществами и аэрозолями. На сегодняшний день основные химические загрязнители атмосферного воздуха это: оксид углерода (IV), оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, альдегиды, тяжёлые металлы (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr), аммиак, атмосферная пыль и радиоактивные изотопы
биологическое — в основном загрязнение микробной природы. Например, загрязнение воздуха вегетативными формами и спорами бактерий и грибов, вирусами, а также их токсинами и продуктами жизнедеятельности

Атмосферный воздух и источники его загрязнения

12 Апреля 2012, курсовая работа

Удовлетворение потребности общества в предмете, услуге, информации всегда связано с обменом между природной и техногенной средой веществом, энергией, информацией, в процессе которого они образуют сложные геотехнические комплексы и системы. При этом каждое предприятие (горнодобывающее, промышленное, транспортное, энергетическое, сельскохозяйственное, коммунальное) вовлекает в свою производственную сферу сырье и природные ресурсы, а возвращает в окружающую природную среду лишь отходы производственных процессов.

Атомно-абсорбционный спектрофотометр

09 Марта 2013, курсовая работа

Актуальность. Данная курсовая работа посвящена физическому методу исследования и контроля состава вещества - атомно-абсорбционной спектроскопии, которая за последние годы находит все более широкое применение. Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС) — сравнительно молодой аналитический метод. Она впервые была описана Уолшем в 1955 г., однако, уже в настоящее время ААС широко применяется в самых различных отраслях хозяйства, главным образом для количественного определения металлов. Атомно-абсорбционная спектрометрия — высокочувствительный аналитический метод, основанный на поглощении атомами в основном состоянии излучения, испускаемого первичным источником.

Атырау облысындағы қоршаған ортаның жағдайы

11 Марта 2014, курсовая работа

Сонымен қатар табиғат қорғау ісіне жеткілікті көңіл бөлінбей келгені облыстың экологиялық жәйінің күрделі жағдайға ұшырауына соқтырып отыр. Бұған облысымызда мұнай өнеркәсібі мен барлау, бұрғылау жұмыстарының кең жургізілуі, Каспий теңізі деңгейіннің көтерілуі, мұнай құбырлары және бірнеше заводтардың, автокөлік орындарының жылу жүйелерінен шаң, улы түтін, улы газдардың шамадан тыс бөлінуі үлкен әсер етуде. Осыдан ауаға бірнеше мың тонна зиянды заттар, әсіресе күкіртті сутегі, сернистый ангидрид, қосылып зияндандыруда. Тек, 1992 ж. қортындысында тұрақты зияндылық көздері есебінен облыстың ауасына бірнеше жүз тонна адам денсаулығына және айналаны қоршаған табиғатқа зиянды заттар бөлінді. Сондай-ақ Жайық өзені бассейні суының құрамы күрделі бола түсуде.

Атырау қаласының тұрақты даму стратегиясы

03 Декабря 2012, реферат

Мемлекеттің не болмаса жеке бір қаланың тез ауқымды дамуы оның халқына, экономикасына жақсы жақтарын тигізетін болса, ал экологиялық тұрғысынан максимум кері әсерін тигізеді ,тигізіп қана қоймай келешек ұрпаққа зардап әкеледі. Қарқынды дамуға экономикалық, экологиялық, социологиялық негізгі аспектілері болады. Ал қарқынды дамудың индикаторы жұмыссыздықтың деңгейі, халықтың миграциясы, демографиясы, ауыл шаруашылығының дамуы, халқының денсаулығы, экологиясы.