Примітки до фінансової звітності корпорації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2015 в 03:27, контрольная работа

Описание работы

Затверджені "Примітки до річної фінансової звітності" (ф. № 5) у редакції наказу № 602 є обов’язковими для подання всіма підприємствами i організаціями, крім тих, що подають річну фінансову звітність у складі тільки Балансу (ф. № 1-м) i Звіту про фінансові результати (ф. № 2-м).
У Примітках наводяться дані про рух необоротних активів та їх знос за видами, що збігаються з відповідною класифікацією основних засобів та нематеріальних активів за ПБО 7 та ПБО 8 i субрахунками бухгалтерського обліку, а також про рух капітальних i фінансових інвестицій, про структуру (складові) інших операційних, фінансових та інших доходів i витрат, дані про обсяг бартерних операцій, про структуру коштів i запасів на кінець року, про склад дебіторської заборгованості за строками непогашення, про вартість майна, оформленого в заставу, взятого i переданого в оренду.

Содержание работы

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………….3
Примітки до фінансової звітності корпорації……………………………….3
Облік холдинговою компанією інвестицій у дочірні та асоційовані підприємства…………………………………………………………………..8
Тестові завдання………………………………………………………………9
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….....11
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...12

Файлы: 1 файл

К.р. 1 Малиш.docx

— 28.96 Кб (Скачать файл)

в) баланс;

г) звіт про прибутки та збитки.

  1. Звіт про фінансовий стан на кінець періоду складається з частин:

а) прихід, розхід;

б) актив, зобов’язання, капітал;

в) актив, пасив;

г) надходження, видатки.

 

  1. Придбання активів однієї компанії іншою за грошові кошти відображається в покупця бухгалтерським записом:

а) Дт 963  Кт 141;

б) Дт 141  Кт 723;

в) Дт 311  Кт 141;

г) Дт 141  Кт 311.

 

  1. Порядок складання консолідованої фінансової звітності визначає:

а) П(с)БО 19;

б) П(с)БО 20;

в) П(с)БО 12;

г) П(с)БО 10.

 

  1. Отримання акцій від торговця цінних паперів відображається проведенням:

а) Дт 14  Кт 685;

б) Дт 14  Кт 311;

в) Дт 35  Кт 685;

г) Дт 35  Кт 421.

 

 

 

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1.

Корпорація «Кент» придбала 30% акцій компанії «Скан» за їхньою балансовою вартістю 300 тис.грн. Протягом наступних трьох років після придбання вказаної частини компанія «Скан» мала такі результати діяльності: 1 рік чистий збиток 800 тис.грн., 2 рік чистий збиток 400 тис.грн., 3 рік чистий прибуток 250 тис.дол.

Необхідно:

Відобразити облікові проведення за 3 роки у корпорації «Кент».

Розв'язок:

 

 Облікові проведення відобразимо у вигляді табл.1

Таблиця 1

Облікові проведення корпорації "Кент"

Назва операції

Проведення

Сума

Дт

Кт

Відображено придбання акцій 1-ий рік

14

311

300

Відображено збиток від діяльності придбаної компанії 2-ий рік

96

14

240

Відображено збиток від діяльності придбаної компанії 3-ій рік

96

14

120

Відображено прибуток від діяльності придбаної компанії

14

72

15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про  державне регулювання ринку цінних  паперів в Україні" 448/96-ВР від 30.10.1996 р.

2. Закон України "Про  бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 р.

3. Закон України "Про  цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р.

4. Закон України "Про  акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008 р.

5. Міжнародний стандарт "Міжнародний  стандарт бухгалтерського обліку 34 (МСБО 34). Проміжна фінансова звітність" від 01.01.2012 р.

6. Міжнародний стандарт "Міжнародний  стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1). Подання фінансової звітності" від 01.01.2012 р.

7. Постанова КМУ "Про  затвердження Порядку подання  фінансової звітності" №419 від 28.02.2000 р.

8. Рішення ДКЦПФР "Про  затвердження Положення про розкриття  інформації емітентами цінних  паперів" №1591 від 19.12.2006 р.

9. Рішення ДКЦПФР "Про  затвердження Порядку розкриття  інформації про діяльність публічних  акціонерних товариств на основі  міжнародних стандартів фінансової  звітност" №1780 від 30.11.2010 р.

10. Лист НБУ, МФУ, ДСС України "Про застосування міжнародних  стандартів фінансової звітності" № 12-208/1757-14830, 31-08410-06-5/30523, 04/4-07/702 від 07.12.2011 р.

11. Розпорядження Держфінпослуг "Про оприлюднення інформаційного повідомлення щодо переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності небанківськими фінансовими установами" №84 07.02.2012 р.

12. Роз'яснення НКЦПФР "Про  порядок застосування частини  шостої статті 40 Закону України "Про  цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно  до Міжнародних стандартів фінансової  звітності №1" від 09.02.2012 р.

13. Лист МФУ "Щодо представлення  квартальної фінансової звітності  за міжнародними стандартами" 31-08410-07-23/3764 від 15.02.2012 р.

14. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. - К.: Лібра, 2004. - 880 с.

15. Кононенко О. Аналіз  фінансової звітності / О. Кононенко, О. Миханько. - Х.: Фактор, 2008. - 208 с.

16. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: навч-практ. посібник / В.М. Костюченко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 528 с.

17. Лень В.С. Звітність підприємства: підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. - К.: Каравела, 2010. - 672 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Примітки до фінансової звітності корпорації