Примітки до фінансової звітності корпорації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2015 в 03:27, контрольная работа

Описание работы

Затверджені "Примітки до річної фінансової звітності" (ф. № 5) у редакції наказу № 602 є обов’язковими для подання всіма підприємствами i організаціями, крім тих, що подають річну фінансову звітність у складі тільки Балансу (ф. № 1-м) i Звіту про фінансові результати (ф. № 2-м).
У Примітках наводяться дані про рух необоротних активів та їх знос за видами, що збігаються з відповідною класифікацією основних засобів та нематеріальних активів за ПБО 7 та ПБО 8 i субрахунками бухгалтерського обліку, а також про рух капітальних i фінансових інвестицій, про структуру (складові) інших операційних, фінансових та інших доходів i витрат, дані про обсяг бартерних операцій, про структуру коштів i запасів на кінець року, про склад дебіторської заборгованості за строками непогашення, про вартість майна, оформленого в заставу, взятого i переданого в оренду.

Содержание работы

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………….3
Примітки до фінансової звітності корпорації……………………………….3
Облік холдинговою компанією інвестицій у дочірні та асоційовані підприємства…………………………………………………………………..8
Тестові завдання………………………………………………………………9
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….....11
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...12

Файлы: 1 файл

К.р. 1 Малиш.docx

— 28.96 Кб (Скачать файл)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

з дисципліни «Облік і звітність в корпораціях»

Номер залікової книжки 1205264

Варіант 5

 

 

 

 

Виконала:

Студентка групи ЕОАс-12з

Малиш Наталія Степанівна

Реєстраційний № _________

Дата реєстрації___________

Дата захисту_____________

Перевірив:

Д.е.н., проф. Яремко І.Й.

 

 

 

 

Львів – 2015

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………….3

 1. Примітки до фінансової звітності корпорації……………………………….3
 2. Облік холдинговою компанією інвестицій у дочірні та асоційовані підприємства…………………………………………………………………..8
 3. Тестові завдання………………………………………………………………9

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….....11

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

 1. Примітки до фінансової звітності корпорації

Затверджені "Примітки до річної фінансової звітності" (ф. № 5) у редакції наказу № 602 є обов’язковими для подання всіма підприємствами i організаціями, крім тих, що подають річну фінансову звітність у складі тільки Балансу (ф. № 1-м) i Звіту про фінансові результати (ф. № 2-м).

У Примітках наводяться дані про рух необоротних активів та їх знос за видами, що збігаються з відповідною класифікацією основних засобів та нематеріальних активів за ПБО 7 та ПБО 8 i субрахунками бухгалтерського обліку, а також про рух капітальних i фінансових інвестицій, про структуру (складові) інших операційних, фінансових та інших доходів i витрат, дані про обсяг бартерних операцій, про структуру коштів i запасів на кінець року, про склад дебіторської заборгованості за строками непогашення, про вартість майна, оформленого в заставу, взятого i переданого в оренду. Дебіторська заборгованість у рядках 940, 950 i 951 наводиться за первісною вартістю, тобто без зменшення на суму створеного резерву сумнівних боргів [14, с. 25-26].

До розділу І, але поза межами підсумку нематеріальних активів, включено показник "Гудвіл" (рядок 090), а до розділу ІІ "Основні засоби" - показник "Інвестиційна нерухомість" (рядок 105). У розділі ІІ розкривається також інформація про інвестиційну нерухомість, оцінену за справедливою вартістю (рядок 269), про вартість основних засобів, призначених для продажу (рядок 265), про вартість основних засобів орендованих цілісних майнових комплексів (рядок 2641), про залишкову вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (рядок 2651).

Розділ ІІІ доповнено розкриттям інформації про капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість, про суму фінансових витрат, включених до капітальних інвестицій (якщо підприємство застосовує альтернативний метод обліку фінансових витрат).

У розділі ІV показники про доходи і витрати від реалізації необоротних активів і цілісних майнових комплексів за ПБО 27, ПБО 28 і ПБО 19 замінено на показники "Доходи від об’єднання підприємств" (рядок 580 - те, що раніше визнавалося негативним гудвілом, визнається доходом) і "Результат оцінки корисності" (рядок 590).

У розділі ІХ переформатовано класифікацію дебіторської заборгованості - у графі 4 наводиться та, що утворилася за період до 12 місяців, у графі 5 - із строком утворення від 12 до 18 місяців, у графі 6 - із строком утворення (непогашення) від 18 до 36 місяців [16, с. 61-63].

При заповненні розділу Х про нестачі i втрати від псування цінностей слід керуватися ПБО 9 i рекомендаціями про застосування позабалансового рахунку 07 "Списані активи". У рядку 960 відображається балансова (облікова) вартість нестач, втрат i псування цінностей, виявлених у звітному році на підприємстві. Включення таких сум повністю передбачено у складі інших операційних витрат. У рядку 970 наводиться сума нестач i псування цінностей, за якою прийнято рішення про відшкодування (винуватців установлено).

Інші операційні витрати i доходи, назву яких не наведено в розділі V Приміток (ф. № 5), але величина яких є суттєвою, підлягають описовому відображенню у поясненнях до річного звіту. Методичними рекомендаціями щодо застосування суттєвості у бухгалтерському обліку i звітності (лист № 04230-04108) суттєвими доходами та витратами вважаються такі, величина яких дорівнює або перевищує 2% від чистого прибутку підприємства.

У розділі VII відображаються дані про залишок, нарахування i витрачання забезпечень майбутніх витрат i резерву сумнівних боргів.

Розділ XI заповнюється підрядними організаціями із застосуванням ПБО 18 "Будівельні контракти".

Розділ XII заповнюється із застосуванням ПБО 17. У рядку 1210 наводиться сума податку на прибуток за звітний рік, яку визначено відповідно до Закону № 334/94-ВР, і зазначена у декларації про прибуток. Дані рядків 1220, 1225, 1230 i 1235 заповнюються як відповідне сальдо (на початок i кінець звітного року) на рахунках бухгалтерського обліку 17 "Відстрочені податкові активи" i 54 "Відстрочені податкові зобов’язання".

У рядку 1240 наводиться сума податку на прибуток, відображена за дебетом рахунку 98 "Податок на прибуток" i у Звіті про фінансові результати (рядки 180 i 210).

Рядок 1250 може бути заповненим, якщо у підприємства у звітному році виникла різниця між оцінкою активу або зобов’язання за даними бухгалтерського обліку i оцінкою активу або зобов’язання, що використовується з метою оподаткування, яка не відповідає критеріям тимчасової різниці за ПБО 17. Така різниця (постійна) може утворитися з вартості безоплатно одержаних необоротних активів, а сума податку на прибуток з неї має бути відображена за дебетом субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" та кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками" i наведена у рядку 1250 ф. № 5.

У розділі XIII зазначається сума нарахованої i використаної (за напрямами) амортизації. Цей розділ i позабалансовий рахунок 09 "Амортизаційні відрахування" запроваджено на виконання доручення Кабінету Міністрів України. Законом № 1560-ХІІ визначено, що інвестиції з відтворення основних засобів здійснюються у формі капітальних вкладень, одним із джерел фінансування яких визнано амортизаційні відрахування інвесторів. При заповненні цього розділу слід враховувати роз’яснення, наведене у листі № 31-04200-04-5/5570. Зокрема, показник використання амортизаційних відрахувань визначається виходячи з вартості капітальних інвестицій, які в бухгалтерському обліку відображені у звітному році на рахунку 15 "Капітальні інвестиції", з урахуванням залишку на субрахунку 205 "Будівельні матеріали" рахунку 20 "Виробничі запаси" на кінець звітного року вартості не переданого у монтаж придбаного устаткування і будівельних матеріалів і конструкцій, призначених забудовником для будівництва об’єктів основних засобів [16, с. 70-75].

Вартість основних засобів та нематеріальних активів, внесених до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства його засновниками (пайовиками, учасниками), вартість одержаних безоплатно основних засобів і нематеріальних активів і сума переоцінки необоротних активів до складу капітальних інвестицій не включаються і на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" не відображаються.

Капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, виручки від продажу (ліквідації) основних засобів, інших цільових коштів і внесків до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства, при визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховуються.

При визначенні складу машин і обладнання для заповнення рядка 1313 використовується Державний класифікатор України "Класифікація основних фондів", затверджений наказом № 507.

Для забезпечення розкриття інформації, передбаченої ПБО 30, до Приміток включено нові розділи ХІV "Біологічні активи" та ХV "Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів". Ці розділи додають до Приміток лише підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність [15, с. 56-58].

До річної фінансової звітності включається також Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами (ф. № 6). Дану форму складають:

 • підприємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність;
 • підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку;
 • підприємства з державним регулюванням цін на їх продукцію (товари, роботи, послуги).

У ф. № 6 наводять інформацію про звітні сегменти. Звітними сегментами є господарські або географічні сегменти, які визначаються підприємством за встановленими критеріями у порядку, передбаченому ПБО 29.

Порядок визначення доходів, витрат, активів і зобов’язань за сегментами визначено ПБО 29. Показники звітності за сегментами мають кореспондувати в середині самої ф. № 6, а також з відповідними показниками інших форм фінансової звітності. Частина такої відповідності відображена друком на самій формі.

У рядках 050 і 150 та 220 і 260 наводять ті показники (суми), які не включено до відповідних показників за рядками 010, 020, 030, 080, 090 - 120 і 130 та 200 і 240 за графами 15 і 16.

Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності законодавством не передбачено, крім подання ф. № 5 і ф. № 6, у пояснювальній записці, графіках, таблицях, діаграмах (тобто у довільній формі) зобов’язані розкривати інформацію: про зміни облікової політики та облікової оцінки; про виправлені помилки за попередні роки; про події, що відбулися після дати балансу, i зазначають на обставини, що виникли після дати балансу (п.2 додатка до ПБО 6); про вартість (первісну та/або переоцінену) відображення основних засобів i нематеріальних активів у балансі; про довгострокову дебіторську заборгованість із зазначенням назви дебіторів i суми; про склад i суму доходів i втрат за кожною надзвичайною подією; про результати інвентаризації (за формою та відповідно до п.12 Інструкції № 69); про одержану гуманітарну допомогу; про операції з пов’язаними сторонами та про склад відстроченої суми податку на прибуток. Підприємства, які відповідно до ст.11 Закону № 996-XIV подають скорочений варіант фінансової звітності (ф. № 1-м і ф. № 2-м), також мають наводити інформацію щодо облікової політики [15, с. 112-116].

Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності встановлено законодавством, крім Приміток (ф. № 5) та інформації, що викладена у попередньому абзаці, також надають у довільній формі іншу інформацію (текстово-вартісну), розкриття якої передбачено чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та які не включено до Приміток. Зокрема, оприлюднювати річну фінансову звітність згідно зі ст.14 Закону № 996-XIV зобов’язані відкриті акціонерні товариства, будь-які підприємства - емітенти облігацій, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди i страхові компанії.

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників річної фінансової звітності, затверджені наказом № 1524, сприятимуть якісному її складанню.

 

 1. Облік холдинговою компанією інвестицій у дочірні та асоційовані підприємства

Інвестиції в дочірні підприємства - інвестиції в підприємства, які перебувають під контролем материнського (холдингового) підприємства. Контроль - вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.

Інвестиції в спільну діяльність - інвестиції для ведення господарської діяльності, зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними. Спільний контроль - розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності [17, с. 46-47].

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції використовується для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном.

На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій і еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Придбання фінансових інвестицій здійснюється такими шляхами:

 • за грошові кошти;
 • шляхом обміну на цінні папери власної емісії;
 • шляхом обміну на інші активи.

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю.

Собівартість фінансової інвестиції складається з:

1) ціни придбання;

2) витрат, що безпосередньо пов’язані з придбанням:

- комісійна винагорода;

- мито;

- податки;

- збори;

- обов'язкові платежі;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням даної фінансової інвестиції.

Довгострокові фінансові інвестиції в боргові цінні папери, що утримуються інвестором до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій [15, с. 108-110].

 

 1. Тестові завдання
 2. За МСБО основним звітом у фінансовій звітності є:

а) звіт про фінансовий стан та кінець періоду;

б) звіт про активи, зобов’язання та капітал;

Информация о работе Примітки до фінансової звітності корпорації