Любов як соціальна цінність особистості в суспільних відносинах

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2013 в 13:43, автореферат

Описание работы

Прагнення до співіснування в любові закорінене в глибинах людського етосу. Як вищу цінність соціального співіснування любов обґрунтовувала конфуціанська етика. Цінність любові для держави як основи моральнісності доводив Платон. Тлумачення любові як духовної основи суспільства притаманне релігійній філософії та найбільшою мірою розкривається у християнському вченні про Церкву як людську спільноту, для якої основою об’єднання є не влада, а любов. У вітчизняній та російській філософській думці, розвиток якої пов’язаний із впливом християнства, тема любові як соціальної цінності посідала одне з провідних місць. Продуктивність відносин на засадах любові цікавила багатьох дослідників, які виражали свої вболівання в утопічних теоріях соціального устрою.

Файлы: 1 файл

ЛЮБОВ ЯК СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ ОСОБИСТОСТІIOSV.RTF

— 190.46 Кб (Скачать файл)

8. Жулай В.І. Ціннісні орієнтації в житті особистості. // Людина у світі духовної культури. Матеріали міжнародної наукової конференції. - К., 2002. - Ч. 2.- С. 11-12.

9. Жулай В.І. Любов як трансформаційне начало. // Етносоціональні механізми трансформації соціуму в Україні. - К.: УЦДК, 2003.- С. 208-221.

10. Жулай В.І. Любов до Іншого в контексті уявлень про новий глобальний простір. // Людина і культура в умовах глобалізації. Зб. наук. стат. - К.: „Парапан”, 2003.- С. 163-170.

 

АНОТАЦІЯ

 

Жулай В.І. Любов як соціальна цінність особистості в суспільних відносинах. - Рукопис.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії. - Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. - К, 2004.

Дисертація присвячена з'ясуванню проблеми визначення феномена любові як соціальної цінності особистості в суспільних відносинах. Розглянуто поняття: любов, довершена любов, особистість, Інший, соціальна цінність, суспільні відносини. Зазначається, що трактування феномена любові в історії європейської філософської думки через три головні поняття: "ерос", "філія" та "агапе" - породило досить відмінні типи інтерпретації її ціннісного значення в соціальній сфері. Дане дослідження доводить плідність цілісного розуміння цього феномена, основою якого є запроваджене дисертантом поняття "довершеної любові", що є розвитком ідеї "істинної любові" В. Соловйова. Розгортання "довершеної любові" залежить від розвитку особистості. Доведено, що протидією розвиткові любові є екзистенційний страх перед Іншим. Любов до Іншого в її цілісному розумінні служить моральнісною основою різних форм соціальної солідарності, позбавленої негативних проявів ресентименту.

Ключові слова: любов, довершена любов, особистість, Інший, соціальна цінність, суспільні відносини, протидія любові.

SUMMARI

 

Zhulay V. Love as social value of the person in the public relations. - Manuscript.The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of philosophical sciences on a speciality 09.00.03 - social philosophy and philosophy of a history. - Institute of philosophy named after G.S. Skovoroda of National Academi of Sciences of Ukraine. - Kyiv, 2004.

The dissertation is devoted to clearing the problem of love phenomenon definition as a social value of personality in public relations. The considered concepts: love, perfect love, person, Another, social value, public relations. It is marked, that interpretation of love phenomenon of love in the history of European philosophical thought through three main concepts: eros, аgаpе and philia has generated rather different types of interpretation of its valuable significance in a social sphere. The given research proves fruitfulness of complete understanding of this phenomenon, which basis is the concept of "perfect love", introduced by the author of dissertation as the foundation of morality, which is the further development of "real love" concept of V. Solovjov. Development of "perfect love" depends on development of the personality. It is proved, that counteraction to love development is exestential fear before Another. Love to Another in its complete understanding forms a moral basis of different forms of social solidarity.

Key words: love, perfect love, person, Another, social value, public relations, counteraction of love.

АННОТАЦИЯ

 

Жулай В.И. Любовь как социальная ценность личности в общественных отношениях. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 - социальная философия и философия истории. - Институт философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины. - К, 2004.

Диссертация посвящена социально-философскому анализу ценностного значения любви в системе личности и общественных отношений. Феномен любви изучается в целостности и историческом развитии. Исходными пунктами и понятиями диссертации есть: социально-философское содержание феномена любви; место любви в системе личности; место любви в системе общественных отношений; общечеловеческое значение ценности любви в развитии глобального сообщества.

В диссертации указывается на то, что трактование феномена любви в истории европейской философской мысли через три главные понятия: "эрос", "филия" и "агапе" - породило различные типы интерпретации её ценностного значения в социальной сфере. Данное исследование указывает на плодотворность целостного понимания этого феномена, которое исходит из понятия "совершенной любви", что является развитием идеи "истинной любви" В. Соловьёва. В системе общественных отношений место любви определяется через ее социальную ценность. Любовь является формирующим началом для многих социальных институтов, в частности: брака, семьи, воспитания, морали, религии, церкви, экуменических движений и др., и в целом, будучи основой сообщества типа Gemeinschaft, сохраняет человеческое измерение общественных отношений. Социальная ценность любви с учётом субъективного характера процесса формирования ценностных ориентаций находится в зависимости от проблематической связи ценностного измерения любви к Другому и любви Другого. Любовь к Другому в её целостном понимании служит нравственной основой разных форм социальной солидарности в отличие от такой ориентации на солидарность, которая в "эгосети" авторитарной личности становится барьером в развитии личностного начала и приводит к различным проявлениям ресентимента. Впервые исследовано понятие "противодействия любви" и определено, что этим противодействием является екзистенциальный страх перед Иным. Общечеловеческое значение ценности любви в развитии нового глобального сообщества раскрывается в понимании этого феномена как "совершенной любви" в которой раскрываются новые пути солидарности, лишённые негативных проявлений ресентимента.

Ключевые слова: любовь, совершенная любовь, личность, Другой, социальная ценность, общественные отношения, противодействие любви.


Информация о работе Любов як соціальна цінність особистості в суспільних відносинах