Финансовый анализ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2013 в 20:09, реферат

Описание работы

У сучасних умовах фінансова стійкість виступає якісною характеристикою фінансових можливостей підприємства. Важливим є обґрунтування методики визначення фінансової стійкості підприємств, основних критеріїв та показників її визначення. У свою чергу, встановлення факторів зміни фінансової стійкості, можливостей управління внутрішніми та пристосування до зовнішніх з них сприятиме зміцненню фінансової стійкості підприємств. тому існує необхідність характеризувати існуючі методи оцінки фінансового стану підприємства

Файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word (3).doc

— 99.00 Кб (Скачать файл)
  1. Огляд літератури

 

У сучасних умовах фінансова стійкість виступає якісною характеристикою фінансових можливостей підприємства. Важливим є обґрунтування методики визначення фінансової стійкості підприємств, основних критеріїв та показників її визначення. У свою чергу, встановлення факторів зміни фінансової стійкості, можливостей управління внутрішніми та пристосування до зовнішніх з них сприятиме зміцненню фінансової стійкості підприємств. тому існує необхідність характеризувати існуючі методи оцінки фінансового стану підприємства, основних показників, проводиться їх аналіз за даними умовного підприємства і надаються рекомендації щодо подальшого вдосконалення зазначених методик.

 

В современных условиях, финансовая устойчивость выступает  качественной характеристикой финансовых возможностей предприятия. Важным является обоснование методики определения финансовой устойчивости предприятий, основных критериев и показателей ее определения. В свою очередь, установление факторов изменения финансовой устойчивости, возможностей

управления внутренними  и приспособления к внешним из них будет способствовать укреплению финансовой устойчивости предприятий. Поэтому существует необходимость разработки единой методики оценки финансового состояния предприятия.

 

Сучасні умови функціонування суб'єктів господарювання вимагають нових підходів у загальному управлінні підприємств та організацій, і особливо, щодо їх фінансової сфери. Їх поступальна діяльність в ринкових умовах залежить як від умов зовнішнього середовища функціонування підприємств, так і від їхньої обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, внутрішніх механізмів формування і використання фінансових ресурсів. Одне з основних завдань фінансового управління в цих умовах - забезпечення належного фінансового потенціалу розвитку підприємства.

Аналіз останніх наукових досліджень показав, що питання оцінки фі-

нансового стану підприємства присвячено безліч праць авторів  різних країн.

Засновниками розробки й розвитку цього питання вважають представників

англо-американської школи ( Р. Фоулк, Дж. Кеннон, Р. Сміт, Дж. Хорріган,

фахівці фірми Дюпон  і т.д.). У Росії останні дослідження  з цих питань ви-

світлено у працях В.В. Ковальова, А.Д.Шеремета, Р.С. Сайфуліна  й інших

авторів, в Україні  – у працях С.Ф. Покропивного, А.М. Поддєрьогіна, Т.Г.

Беня та інших. При  цьому використовуються різні підходи  та методології

оцінки фінансового  стану підприємства.

Серед останніх вітчизняних  досліджень і публікацій в сфері  комплексно-

го оцінювання фінансового  стану можна виділити статтю Захарченко В.О.,

Счасної С.І в якій науковці охарактеризували наявні методи оцінки фі-

нансового стану підприємства, розкрили їх переваги та недоліки.

Котляр М.Л визначив природу й сутність оцінки фінансової стійкості

на базі аналітичних  коефіцієнтів, обґрунтував вимоги до системи фінансо-

вих коефіцієнтів.

216

Москаленко В.П. та Пластун  О.Л розробили елементи методики

комплексної оцінки фінансового  стану для діагностики банкрутства, розро-

били систему нормативних  значень фінансових коефіцієнтів з  урахуванням

вимог економіки України.

Хотомлянський О.Л. та Знахуренко П.А запропонували методику

оцінки одиничних фінансових показників, їх ваги та комплексного показни-

ка фінансового стану.омплексного  аналізу.

 

Питання оцінки фінансового  стану підприємств розглядалися в працях зарубіжних науковців і практиків, зокрема: М.І.Баканова, І.Т.Балабанова, Л.Бернстайна, С. Дж. Брауна, С.Б.Барнгольца, Д.Блейка, О.М.Волкової, А.І.Гінзбурга, А.Гропелі, О.В.Єфімова, та ін.    Метою статті є дослідження сутності, завдань і необхідності системного аналізу фінансового стану підприємств, а також дослідження всіх існуючих методів, принципів і методик аналізу фінансового стану підприємства та надання пропозицій щодо їх вдосконалення. Метою також є дослідження проблем, що негативно впливають на фінансову стійкість підприємства на сучасному етапі та розгляд факторів, що перешкоджають аналізу фінансового стану підприємства.                                                                                     

  Фінансовий стан  підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої комерційної і фінансової діяльності, що вищі показники виробництва і реалізації продукції робіт і послуг, нижча їх собівартість, то вища рентабельність і вищий прибуток, то кращим є фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з виробництва і реалізації відбувається підвищення собівартості продукції, робіт, послуг, зменшення виторгу і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства його платоспроможності. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. 

 

Метою оцінки фінансового стану підприємства в системі антикризового управління є розробка і реалізація заходів, направлених на швидке відновлення платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, встановлення можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і зростання виробничого потенціалу і ухвалення відповідних рішень. Предметом фінансового аналізу підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання. Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства – об'єктивної його оцінки та виявлення на цій основі потенційних можливостей підвищення ефективності формування й використання фінансових ресурсів – можуть застосовуватися різні методи аналізу.                                    

Методи фінансового  аналізу - це науково обґрунтована система  теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, що дозволяють приймати обґрунтовані управл-лінські рішення і базуються діалектичному методі пізнання. Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою різних моделей, які дають змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Існують три основні типи моделей, які застосовуються в процесі аналізу фінансового стану підприємства: дескриптивні, предикативні та нормативні.[4]                                       На сьогодні українськими вченими вже розроблені такі моделі, як дискримінантна інтегральної оцінки фінансового стану підприємства (О.Терещенко), яка базується на застосуванні методології дискримінантного аналізу на основі фінансових показників вибіркової сукупності вітчизняних підприємств і комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання матричних моделей (О.Хотомлянський, Т.Перната, Г.Северина). Цей метод оцінки дозволяє виявити тенденції у динаміці фінансового стану підприємства.                                                                       Недосконалість методів оцінки фінансового стану підприємства це не єдина проблема сьогодення. На сьогоднішній день також існують складності проведення аналізу фінансового стану, що обумовлено: нестабільністю економіки, кризовим станом, політичною невизначеністю.[1]                                                                                          На сьогоднішній день однією найголовнішою проблемою фінансової стійкості є наявність фінансових ресурсів. Відомо, що ефективне виробництво та реалізація якісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність.Можна сказати, що основним напрямом забезпечення досягнення точки фінансової рівноваги підприємством в кризових умовах є скорочення об'єму споживання фінансових ресурсів. Перелік заходів з покращення фінансового становища є індивідуальним для кожного з підприємств та залежить від сфери в якій ведеться бізнес, груп продукції, кон’юнктури ринку, регіональної інфраструктури, системи управління підприємством, структури витрат на виробництво і управління, техніко-технологічних особливостей та інших факторів.           Тому актуальним постає завдання удосконалення форм і методів фінансового забезпечення функціонування підприємства, тобто пошук нових ефективних шляхів фінансової діяльності.

 

 

 

 У ринкових умовах  суб'єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної діяльності. Фінансова стійкість підприємства характеризується таким станом фінансових ресурсів, який відповідає потребам розвитку і вимогам ринку. Самостійний пошук партнера також зумовлює наявність обґрунтованих критеріїв його вибору з точки зору фінансової стійкості. Тобто, у сучасних умовах фінансова стійкість виступає якісною характеристикою фінансових можливостей підприємства та його партнерів. А забезпечення фінансової стійкості підприємств відноситься до найбільш важливих економічних проблем в умовах сьогодення.

 

Зміни, що відбуваються в  народному господарстві країни, вимагають  якісно нового підходу до питань оцінки фінансового стану підприємств, зміни підходу до його значущості та необхідності як важливого елементу фінансового управління. Виняткового значення набуває визначення такої якісної величини, яка б характеризувала стабільність, надійність підприємства як партнера в ринкових відносинах, його здатність маневрувати фінансовими ресурсами для найефективнішої підприємницької діяльності. Важливим є обґрунтування методики визначення фінансової стійкості підприємств, основних критеріїв і показників її визначення, трансформація самого підходу до порядку та місця цієї оцінки в системі фінансового аналізу. У свою чергу, встановлення факторів зміни фінансової стійкості, можливостей управління внутрішніми та пристосування до зовнішніх з них сприятиме зміцненню фінансової стійкості підприємств.

 

Отже, у сучасних умовах існує необхідність розробки єдиної методики фінансового аналізу з метою адаптації до вітчизняних умов господарювання. Значною мірі це зумовлено трансформаційними процесами в Україні, направленими на досягнення міжнародних стандартів економічної діяльності.

У працях зарубіжних і  вітчизняних економістів досліджено широке коло питань, пов’язаних з аналізом фінансово-економічного стану підприємства, його оцінюванням та управлінням. Проблематикою діагностики фінансового стану займаються вітчизняні та закордонні науковці, зокрема О. С. Галушко, В. М. Івахненко, Ю. І. Ляшенко, Л. П. Пелипенко, Л. М. Лях, І. Я. Сав`як, А. Д. Шеремет, В. В. Чепурко та інші, хоча недостатнє місце в них займає оцінка фінансової стійкості . Також значний внесок в дослідженні відведено A. M. Поддєрьогіну, В. М. Опаріну, С. Ф. Покропивному та іншим.

 

Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступень раціональності їх розміщення для здійснення ефективності господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями.

Щодо визначення поняття  «фінансового стану» зарубіжними авторами, можна зауважити, що поняття фінансового стану як такого не надається, а аналізується загалом діяльність підприємства. Поняттю фінансовий стан є тотожними поняття фінансового положення, фінансової стійкості, фінансового результату. При цьому акцент робиться на здатності підприємства забезпечувати власну платоспроможність, покривати свої зобов’язання та витрати діяльності, створювати новий продукт з наявних ресурсів і отримувати при цьому дохід.

Комплексна  оцінка фінансового стану – це розгляд кожного показника, одержаного в результаті фінансового аналізу, з погляду відповідності його фактичного рівня нормальному для обраного підприємства рівню, ідентифікація чинників, що вплинули на величину показника і визначення необхідної величини показника на перспективу і засобів її досягнення

 

Комплексна оцінка фінансового  стану підприємства передбачає визначення його економічного потенціалу, що дає можливість забезпечити ідентифікацію його місця в економічному середовищі. Оцінка майнового та фінансово-економічного стану підприємства створює необхідну інформаційну базу для ухвалення управлінських і фінансових рішень щодо проблемних питань та залучення або здійснення інвестицій. Також комплексний аналіз дає змогу виявити проблемні аспекти діяльності підприємства і з’ясувати причини, що їх зумовили, проте на його основі дуже складно зробити детальні висновки про фінансовий стан підприємства загалом .

Так, аналіз фінансового  стану передбачає проведення аналізу  діяльності підприємства за певними напрямками. Ці напрями відрізняються у вітчизняній практиці та зарубіжному досвіді, що представлено.

У світовій практиці широко використовують нормативні значення, визначені на основі чималої багаторічної практики аналізу діяльності підприємства. На жаль, сьогодні в Україні звернутися до аналогічної практики немає можливості. З іншого боку, використовувати для оцінки в умовах України (умовах нерозвиненого вітчизняного фондового ринку, поширення «тіньового» сектора) набір індикаторних показників, що використовуються за кордоном, неможливо через те, що вони відбивають зовсім інше середовище господарювання.

.

У той же час, у зарубіжній практиці аналіз фінансового стану проводиться здебільшого шляхом коефіцієнтного аналізу за окремими напрямками аналізу, що дозволяє аналізувати різні підприємства, не зважаючи на масштаби їх діяльності, визначаючи їх ефективність та прибутковість. Перевага віддається проведенню порівняльного аналізу (дані підприємства порівнюється з встановленими нормативами або показниками підприємств-конкурентів), трендового аналізу, який включає у себе вертикальний і горизонтальний аналіз відносних показників.

Информация о работе Финансовый анализ