Характеристика вінницькой області

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2013 в 19:10, курсовая работа

Описание работы

Піднесення економічного розвитку регіонів України, продуктивне функціонування усіх структурних складових їхніх господарських комплексів і зростання на цьому підґрунті життєвого рівня населення - основні орієнтири, на які спрямовуються усі зусилля щодо вдосконалення розміщення продуктивних сил при здійсненні державної регіональної економічної політики. Пріоритетність саме цих завдань зумовлена особливостями сучасного етапу розвитку продуктивних сил України та її регіонів, складністю й суперечливістю соціально-економічних процесів перехідної економіки.

Содержание работы

Вступ………………………………………………………………………………3
1. Загальноекономічна характеристика області………………………………..4
1.1. Місце і роль області в розвитку економіки країни. Адміністративно-територіальний склад області……………………………………………………4
1.2. Характеристика природно-ресурсного потенціалу області……………….6
1.3. Динаміка чисельності, склад і структура населення регіону……………..8
1.5. Галузева і територіальна структура господарства області……………….11
1.6. Основні показники соціально-економічного розвитку області………….14
2. Баланс галузевого виробництва……………………………………………...15
2.1. Виробництво промислової продукції………………..……………………15
2.2. Продукція сільськогосподарського виробництва………………………...16
2.3. Інвестиційна та будівельна діяльність…………………………………….17
2.4. Роздрібний товарооборот підприємств……………………………………18
3. Продуктивність та ефективність економічного потенціалу області………19
3.1. Зайнятість населення області. Заробітна плата та стан її виплати………19
3.2. Характеристика основного і оборотного капіталу області……………….20
3.3. Валова продукція регіону………………………………………………..…21
4. Зовнішньоекономічна діяльність області. Структура експорту та імпорту……………………………………………………………………………22
5. Механізм реалізації регіональної економічної політики…………………...23
5.1. Склад і структура місцевих бюджетів……………………………………..23
5.2. Характеристика програм соціально-економічного розвитку регіону…...24
5.3. Міжрегіональне і прикордонне співробітництво…………………………25
5.4. Характеристика спеціальних (вільних) економічних зон регіону……....26
6. Проблеми та перспективи розвитку області……..…………………………27
Висновки…………………………………………………………………………29
Список використаних джерел..............................................................................30

Файлы: 1 файл

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (2).doc

— 682.50 Кб (Скачать файл)


     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Інститут економіки  і менеджменту

Факультет економіки  і підприємництва

Кафедра економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЯ РОБОТА

з дисципліни : «Регіональна економіка»

на тему: «Характеристика Вінницької області»

 

 

 

 

 

 

 

     Виконала: студентка 120 гр. ФЕП

                                    Візір О.С.

 

Перевірила:          Борисюк І.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2010

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………………3

1. Загальноекономічна характеристика  області………………………………..4

1.1. Місце і роль області в  розвитку економіки країни. Адміністративно-територіальний  склад області……………………………………………………4

1.2. Характеристика природно-ресурсного  потенціалу області……………….6

1.3. Динаміка чисельності, склад  і структура населення регіону……………..8

1.5. Галузева і територіальна  структура господарства області……………….11

1.6. Основні показники соціально-економічного  розвитку області………….14

2. Баланс галузевого виробництва……………………………………………...15

2.1. Виробництво промислової продукції………………..……………………15

2.2. Продукція сільськогосподарського  виробництва………………………...16

2.3. Інвестиційна та будівельна  діяльність…………………………………….17

2.4. Роздрібний товарооборот підприємств……………………………………18

3. Продуктивність та ефективність  економічного потенціалу області………19

3.1. Зайнятість населення області.  Заробітна плата та стан її  виплати………19

3.2. Характеристика основного і  оборотного капіталу області……………….20

3.3. Валова продукція регіону………………………………………………..…21

4. Зовнішньоекономічна діяльність  області. Структура експорту та імпорту……………………………………………………………………………22

5. Механізм реалізації регіональної  економічної політики…………………...23

5.1. Склад і структура місцевих  бюджетів……………………………………..23

5.2. Характеристика програм  соціально-економічного розвитку  регіону…...24

5.3. Міжрегіональне і  прикордонне співробітництво…………………………25

5.4. Характеристика спеціальних  (вільних) економічних зон регіону……....26

6. Проблеми та перспективи  розвитку області……..…………………………27

Висновки…………………………………………………………………………29

Список використаних джерел..............................................................................30

 

 

 

Вступ

Піднесення економічного розвитку регіонів України, продуктивне  функціонування усіх структурних складових  їхніх господарських комплексів і зростання на цьому підґрунті життєвого рівня населення - основні орієнтири, на які спрямовуються усі зусилля щодо вдосконалення розміщення продуктивних сил при здійсненні державної регіональної економічної політики. Пріоритетність саме цих завдань зумовлена особливостями сучасного етапу розвитку продуктивних сил України та її регіонів, складністю й суперечливістю соціально-економічних процесів перехідної економіки. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів - галузь економічної науки, яка ґрунтується на загальних економічних законах, їхнє завдання, найперше, полягає у визначенні та виробленні теоретичних засад, необхідних для практичного розв’язання проблем раціоналізації просторового розосередження населення та виробництва. Для досягнення означеної мети необхідне здійснення всеосяжної характеристики соціально-економічної та ресурсної бази суспільного виробництва, виявлення особливостей демографічних умов та екістичного поля і простеження впливу останніх на загальнодержавний та регіональний господарський комплекс. Звичайно, сьогоднішня фіксаційна картина стану розміщення продуктивних сил є результатом їхнього тривалого розвитку, тому тут необхідно досліджувати історичну динаміку, щоб наголосити на історико-географічних закономірностях зміни господарсько-культурних угруповань будь-якої території. У теоретичному і практичному плані завдання економіки регіонів можна розділити на три групи: методологічне і практичне дослідження територіальних пропорцій розвитку народного господарства; розробка загальної теорії та наукове обґрунтування об'єктивних чинників раціонального розміщення продуктивних сил; дослідження процесів формування економіки регіонів. Виходячи з цього, пріоритетним є вивчення процесів, які впливають на регіональну економіку, а саме: удосконалення розподілу праці, територіальна організація господарства регіонів, структурна перебудова економіки, міжнародне співробітництво у розвитку продуктивних сил окремих територій тощо. Важливі завдання, що постають перед висвітленням регіональних особливостей розміщення продуктивних сил полягають у вивченні природно-ресурсного потенціалу України та її регіонів, трудових ресурсів і сучасних демографічних проблем. Доцільним бачиться також аналіз стартового рівня економіки України та її територій у період становлення і розвитку ринкових відносин, що визначає основні чинники розташування продуктивних сил у цей час та розвиток структури господарства. В означеному контексті необхідне визначення шляхів раціоналізації останньої та спрямування структурної перебудови економіки України й її регіонів. Мета науки РПС- всебічне (демографічне, екологічне, економічне) обґрунтування перспективного та вдосконалення (оптимізація) сучасного розміщення продуктивних сил, підвищення соціально-економічної ефективності суспільних затрат праці. Метою курсу «Розміщення продуктивних сил» є формування у студентів умінь і практичних навичок обґрунтування розміщення продуктивних сил з урахуванням конкретної економічної ситуаціїОсновні проблеми РПС У межах України спостерігається значна територіальна диференціація просторового розподілу населення і засобів виробництва, який робить актуальною проблему раціоналізації розміщення виробництва. Так, нині суспільство витрачає величезні кошти на транспортування сировини, палива й готової продукції внаслідок територіальної віддаленості елементів виробництва (а ця тенденція є дуже чіткою). Для того, щоб удосконалити розміщення виробництва, необхідно здійснити комплекс противитратних заходів, зокрема зменшити транспортні витрати. Значну роль у цьому відіграє і раціоналізація розміщення продуктивних сил з огляду на екологічну обґрунтованість розміщення нового виробництва, оптимізацію міжгалузевих зв'язків тощо. Теорія розміщення продуктивних сил вимагає всебічного врахування інтересів як суспільства у цілому, так і його членів, зокрема збереження навколишнього природного середовища та природних ресурсів.

 

1. Загальна характеристика області

1.1Місце і роль області в розвитку економіки країни. Адміністративно-територіальний склад області.

Місце Вінницької області в економіці України визначається високим природно-ресурсним потенціалом та достатнім рівнем розвитку всіх складових народногосподарського комплексу.Вінниччина - край високого рівня господарського освоєння і розвитку. Область характеризується динамічною індустрією, потужним агропромисловим комплексом (АПК) та розвиненою транспортною системою.Народне господарство  області  є складовою частиною  економіки  України.  Вінницька   область  поміж інших  областей  виділяється аграрним сектором та переробною промисловістю.  В  цілому як домінуючі галузі народного господарства Вінниччині виступають машинобудування, промисловість будівельних матеріалів, ряд галузей легкої та харчової промисловості, бурякоцукрове  і  зернове виробництво, м’ясо-молочне тваринництво. За виробництвом національного доходу з розрахунку на душу населення Вінниччина займає 16-ту позицію серед  областей  України. Це зумовлено,  в  основному, сільськогосподарською спеціалізацією. Близько 38% національного доходу по  Вінницькій   області  виробляється аграрним сектором господарства. Виробницство характеризується низьким ривнем матеріало-місткості, який один з найнижчих  в   країні . Це свідчить, з одного боку, про низьку ресурсну забезпеченість, а з другого - про переважання трудомістких галузей  в  її господарстві.          

 

                                                                                                          Таблиця 1                                                                                  Адміністративно-територіальний устрій Вінницької області станом на 1 січня 2010 року.

№ п/п

Найменування  районів, міст обласного значення

Територія  району,  міськради (тис. га ) 

Населення району, міськради (тис. осіб)

Райони у  містах

Населені пункти

Всього

міст районного  значення

селищ міського типу

селищ

сіл

1.

Барський

110,2

55,4

-

94

1

1

7

85

2.

Бершадський

128,6

63,7

-

45

1

-

4

40

3.

Вінницький

95,5

76,2

-

54

-

3

2

49

4.

Гайсинський

110,2

59,9

-

63

1

-

7

55

5.

Жмеринський

112,7

36,7

-

69

-

1

10

58

6.

Іллінецький

91,5

38,9

-

54

1

1

5

47

7.

Калинівський

108,6

60,2

-

58

1

-

6

51

8.

Козятинський 

111,8

41,9

-

73

-

2

4

67

9.

Крижопільський

88,4

36,3

-

45

-

1

8

36


 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1

10.

Липовецький

96,4

40,5

-

59

1

1

7

50

11.

Літинський

96,0

37,7

-

62

-

1

2

59

12.

Могилів-Подільський

90,3

35,1

-

54

-

1

3

50

13.

Мурованокуриловецький

88,6

28,0

-

6

0

-

1

8

51

14.

Немирівський

129,2

52,7

-

95

1

2

3

89

15.

Оратівський

87,2

23,7

-

55

-

1

4

50

16.

Піщанський

59,5

22,3

-

29

-

2

8

19

17.

Погребищенський

120,0

32,8

-

63

1

-

5

57

18.

Теплицький

80,9

30,9

-

48

-

1

5

42

19.

Тиврівський

90,0

45,2

-

56

1

2

1

52

20.

Томашпільський

77,8

35,6

-

34

-

2

2

30

21.

Тростянецький

94,0

37,9

-

37

-

1

8

28

22.

Тульчинський

112,3

58,7

-

51

1

2

9

39

23.

Хмільницький

125,3

39,1

-

80

-

-

2

78

24.

Чернівецький 

59,1

25,1

-

40

-

1

6

33

25.

Чечельницький

75,9

23,4

-

22

-

1

-

21

26.

Шаргородський

113,4

60,3

-

62

1

-

6

55

27.

Ямпільський

78,8

42,7

-

39

1

-

-

38

 

 

Всього:

2632,2

1140,9

 

 

1501

12

28

132

1329

Міста обласного значення ( міськради):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

м. Вінниця

6,9

369,2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

м. Жмеринка

1,8

35,5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

м. Могилів - Подільський

2,2

32,6

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

4.

м. Хмільник

2,0

28,0

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

м. Козятин

1,2

25,5

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

6.

м. Ладижин

8,4

23,6

 

 

4

 

 

 

 

2

1

 

 

Всього:

22,5

514,4

3

12*

 

 

1

4

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2654,7

1655,3

3

1513**

12

29

136

1330

                     

 

        Продовження таблиці  1

№ п/п

Найменування  районів, міст обласного значення

Ради

Всього

районні

районні у містах

міські ( міст обласного значення)

міські (міст районного  значення)

селищні

сільські

1.

Барський

30

1

 

 

 

 

1

1

27

2.

Бершадський

30

1

 

 

 

 

1

-

28

3.

Вінницький

34

1

 

 

 

 

-

3

30

4.

Гайсинський

28

1

 

 

 

 

1

-

26

5.

Жмеринський

29

1

 

 

 

 

-

1

27

6.

Іллінецький

25

1

 

 

 

 

1

1

22

7.

Калинівський

30

1

 

 

 

 

1

-

28

8.

Козятинський 

35

1

 

 

 

 

-

2

32

9.

Крижопільський 

21

1

 

 

 

 

-

1

19

10.

Липовецький

28

1

 

 

 

 

1

1

25

11.

Літинський

23

1

 

 

 

 

-

1

21

12.

Могилів-Подільський

29

1

 

 

 

 

-

1

27

13.

Мурованокуриловецький

26

1

 

 

 

 

-

1

24

14.

Немирівський

44

1

 

 

 

 

1

2

40

15.

Оратівський

29

1

 

 

 

 

-

1

27

16.

Піщанський

16

1

 

 

 

 

-

2

13

17.

Погребищенський

28

1

 

 

 

 

1

-

26

18.

Теплицький

27

1

 

 

 

 

-

1

25

19.

Тиврівський

29

1

 

 

 

 

1

2

25

20.

Томашпільський

25

1

 

 

 

 

-

2

22

21.

Тростянецький

19

1

 

 

 

 

-

1

17

22.

Тульчинський

27

1

 

 

 

 

1

2

23

23.

Хмільницький

31

1

 

 

 

 

-

-

30

24.

Чернівецький 

15

1

 

 

 

 

-

1

13

25.

Чечельницький

17

1

 

 

 

 

-

1

15

26.

Шаргородський

33

1

 

 

 

 

1

-

31

27.

Ямпільський

20

1

 

 

 

 

1

-

18

 

 

Всього:

728

27

 

 

 

 

12

28

661

Міста обласного  значення ( міськради):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

м. Вінниця

4

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

2.

м. Жмеринка

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3.

м. Могилів - Подільський

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

4.

м. Хмільник

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

5.

м. Козятин

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

6.

м. Ладижин

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

9

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

737

27

3

6

12

28

661

Информация о работе Характеристика вінницькой області