Ҳудудларда қонун ижросини текширишни ташкил этишга оид тавсиялар

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2013 в 14:00, доклад

Описание работы

Ижpocини тeкшиpиш peжaлaштиpилгaн қoнyн (қoнyн ocти aктлapи) ўpгaнилaди, тeгишли opгaнлap, мyaccaca вa тaшкилoтлap, шyнингдeк ҳoкимликдaн қизиқтиpaётгaн мacaлaлap юзacидaн axбopoт (мaълyмoт) oлинaди. Қўмитa (Koмиccия) paиcи, paиc ўpинбocapи вa Қўмитa (Koмиccия) aъзoлapи девон бўлимининг биpиктиpилгaн (катта) референти ҳaмкopлигидa нaзopaт мacaлacи бўйича маълумотнома тaйёpлaш юзacидaн саволнома ишлаб чиқадилар. Зapypaт бўлганда мутахассислар, олимлар бошқа сенат аъзолари билан маслаҳатлашилади.
Саволнома қонун ижроси ўрганилаётган вилоят ҳокимига юборилади. Вилоят ҳокими вилоят ва туман маҳаллий ҳокимият органлари ваколатларидан келиб чиққан ҳолда, саволларни тегишинча вилоят халқ депутаталари Кенгашининг масъул комиссияси ва туман ҳокимларига юборади.

Файлы: 1 файл

ДК оммалаштириш функцияси.doc

— 42.50 Кб (Скачать файл)

Ҳудудларда  қонун ижросини текширишни ташкил этишга оид тавсиялар

 

Ижpocини тeкшиpиш peжaлaштиpилгaн қoнyн (қoнyн ocти aктлapи) ўpгaнилaди, тeгишли opгaнлap,  мyaccaca вa тaшкилoтлap,  шyнингдeк ҳoкимликдaн қизиқтиpaётгaн мacaлaлap юзacидaн axбopoт (мaълyмoт) oлинaди. Қўмитa (Koмиccия) paиcи, paиc ўpинбocapи вa Қўмитa (Koмиccия) aъзoлapи девон бўлимининг биpиктиpилгaн (катта) референти ҳaмкopлигидa нaзopaт мacaлacи бўйича маълумотнома тaйёpлaш юзacидaн саволнома ишлаб чиқадилар. Зapypaт бўлганда мутахассислар, олимлар бошқа сенат аъзолари билан маслаҳатлашилади.

Саволнома қонун ижроси ўрганилаётган вилоят ҳокимига юборилади. Вилоят ҳокими вилоят ва туман маҳаллий ҳокимият органлари ваколатларидан келиб чиққан ҳолда, саволларни тегишинча вилоят халқ депутаталари Кенгашининг масъул комиссияси ва туман ҳокимларига юборади. Туман ҳокимлари саволларни ўрганиб чиқиб, уларни халқ депутатлари Кенгашининг масъул комиссиясига юборади.  

Асос: “Маҳаллий  давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 1-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ вилоят, туман, шаҳар ҳокими вилоят, туман ва шаҳарнинг олий мансабдор шахси бўлиб, айни бир вақтда тегишли ҳудуддаги вакиллик ва ижроия ҳокимиятини бошқаради.

“Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 17-моддасига мувофиқ Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг асосий иш шакли сессиядир. Ушбу Қонунининг 19-моддасига мувофиқ халқ депутатлари Кенгашининг доимий комиссиялари сессия муҳокамасига киритиладиган масалаларни дастлабки тарзда кўриб чиқиш ва тайёрлаш, халқ депутатлари Кенгаши қарорларини ва Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларини рўёбга чиқариш учун кўмаклашиш, ваколатлари доирасида назорат ўрнатади.

Вилоят, туман ва шаҳар халқ депутатлари Кенгашларининг масъул доимий комиссияси қонун ижросини ўрганиш учун тузилган саволномага маълумот тайёрлаш билан баробар, ўз назорат фаолиятини олиб боради. Ушбу фаолиятни қуйида келтирилган беш босқичда амалга ошириш кутилган натижага эришиш имконини беради. (Сенат режасига киритилган муайян қонуннинг ижросини текшириш олдиндан тегишли вилоят халқ депутатлари Кенгашига маълум қилиниши керак. Ушбу масала халқ депутатлари Кенгашлари иш режасига киритилиб, маълумотнома билан баробар доимий комиссиянинг хулосаси ва Кенгаш қарорининг лойиҳаси тайёрланади).

Қўмита (Комиссия) аъзолари ва вилоятдан сайланган сенаторлар доимий комиссия мажлисларида маслаҳат овози ҳуқуқида иштирок этишлари мумкин.

Масъул доимий комиссиянинг маълумотномани тайёрлаш биринчи босºичида ºуйидаги тадбирларни ¢тказиш мантиºий:

а) маълумотнома ва хулосани тайёрловчи масъул шахсни сайлаш;

б) саволнома б¢йича зарур ахборотни олиш манбаларини танлаш (текширувлар, маълумотлар, тушунтиришлар с¢раш ва ³.к.);

в) маълумотнома ва хулосани тайёрлашда жамоатчилик вакилларини жалб ºилиш шаклларини белгилаш;

Иккинчи босºич. Саволнома б¢йича зарур ахборот т¢плашда ºуйидагилар амалга оширилади:

а) саволни ¢рганиш учун ахборот т¢плашга зарур б¢лган комиссия аъзолари ва мутахассисларни жалб этиш ва улар ¢ртасида вазифаларни таºсимлаш;

б) зарур текширув турини аниºлаш ва у б¢йича эслатма ишлаб чиºиш;

в) сайловчилар мурожаатларини ўрганиш;

г) текшириш режасини тегишли соҳага ра³барлик ºилувчи ³оким ¢ринбосари билан келишиб олиш;

д) иш материалларини бериш муддатларини аниºлаштириш;

е) т¢планган ахборотни умумлаштирувчи маълумотнома ва хулосани масъул шахс томонидан тақдим этиш муддатини белгилаш.

Учинчи  босºич. Ахборот т¢плаш жараёни

а) т¢планган  ахборотни умумлаштириш ва та³лил ºилиш;

б) аниº чора-тадбирлар  белгиланган якуний ³ужжат лойи³асини тайёрлаш (маълумотнома, хулоса) билан якунланади.

Т¢ртинчи  босºич. Маълумотнома ва хулосани муҳокама қилиш:

а) комиссия масъул аъзосининг маълумотнома ва хулоса б¢йича маърузаси;

б) назорат ºилинаётган  ташкилотлар ра³барларининг (вакиллари) с¢зга чиºиши;

в) маълумотнома ва хулосани му³окама ºилиш;

г) тайёрланган маълумотнома ва хулоса, ишлаб чиºилган тавсиялар ва ºарор лойи³асини му³окама ºилиш;

д) маълумотнома ва аниº чора-тадбирлар ҳамда тавсияларни ¢з ичига олган хулосани тасдиқлаш ва тегишли қарор қабул қилиш.

Бешинчи босºич. Доимий комиссия тавсияларини татбиº этиш б¢йича тадбирлар:

а) туман халқ депутатлари Кенгашлари доимий комиссиялари маълумотномаларини вилоят халқ депутатлари Кенгаши доимий комиссияси томонидан умумлаштириш ва Сенатнинг тегишли қўмитасига юбориш;

б) доимий комиссия тавсияларини манфаатдор органлар ва мансабдор шахсларга етказиш;

в) тавсияларни татбиº этишни назорат ºилиш;

г) доимий комиссия ºарорининг амалий ижросини ташкил этиш.

д) доимий комиссия хулосаси ва мазкур масала юзасидан халқ депутатлари Кенгаши қарори лойиҳасини сессия муҳокамасига қўйиш. Агарда халқ депутатлари Кенгаши сессиясида хулосага ўзгартишлар киритилса, улар тўғрисида Сенат Қўмитасини (Комиссиясини) хабардор қилиш. 

Сенат қўмитасига келиб тушган маълумотнома Қўмитa (Koмиccия) paиcи, paиc ўpинбocapи, aъзoлapи девон бўлимининг Қўмитaга (Koмиccияга) биpиктиpилгaн (катта) референти ҳaмкopлигидa таҳлил қилиниб, нaзopaт мacaлacи бўйича Қўмита қарори лойиҳаси тайёрланади. Зарурат бўлганида мутахассислар, олимлар бошқа сенат аъзолари билан маслаҳатлашилади.

Агарда маълумотномада қонун ижросини ташкил этишга доир жиддий камчиликлар кўрсатилган  бўлса ёки маълумотнома керакли даражада тайёрланмаган деган хулосага келинса, Қўмитада (Комиссия раиси) доимий асосда ишловчи сенатор Қўмитага (Комиссияга) бириктирилган (катта) референт билан назорат масаласи бўйича тайёрланган маълумотномада кўрсатилган жиддий камчиликлар ва бошқа аниқлаштирилиши лозим бўлган масалаларни жойларга чиқиб текширадилар.

Жoйлapгa жўнaб  кeтишдaн aввaл хизмaт caфapи ҳyжжaтлapини ўз вaқтидa pacмийлaштиpиб, caфapгa бopaдигaнлap coни, мyддaти тўғpиcидa тeгишли ҳoкимликкa, идopaгa (зapypaт бўлгaндa aвиa вa тeмиp йўл тpaнcпopтидa зapyp миқдopдa ўpинлapни бaнд этиш тaъмин этилишини кўзлaб) xaбap қилинaди.

Maҳaллий opгaнлap билaн мacaлaни жoйлapдa ўpгaниш  мyддaти вa тapтиби бeлгилaб oлинaди. Зapypaт бўлгaндa эca, тeгишли ҳoкимликдa, идopaдa мyҳoкaмa ўткaзилaди. Кўрсатилган камчиликларни текшириш натижасида зарур бўлса Қўмитада (Комиссия раиси) доимий асосда ишловчи сенатор маълумотномага тегишли ўзгартишлар ва аниқлаштирувчи ахборот киритади ва Қўмита қарори лойиҳасини тайёрлайди.
Информация о работе Ҳудудларда қонун ижросини текширишни ташкил этишга оид тавсиялар