Влада домовладики

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Октября 2015 в 22:38, контрольная работа

Описание работы

Сім’я в давній період римського приватного права представляє остаточно
закінчений тип проміжної патріархальної сім’ї, цей тип був об’єднаний під
владою «pater familias»,тобто під владою глави сім’ї та володаря найдавнішої
сім’ї – домовладики.
Домовладика мав владу (mаnus) над дружиною, дітьми, рабами та речами
усіх хто йому підпорядковувався

Файлы: 1 файл

Влада домовлодики в РПП.pdf

— 453.67 Кб (Скачать файл)
Page 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «Київський Національний Економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Кафедра цивільного та трудового права
Індивідуальне завдання до модуля №2
З дисципліни «Римське приватне право»
Есе на тему “Влада домовладики”
Виконала:
Студентка 1 курсу, 3 групи
Денної форми навчання
Лук’яненко Карина
Перевірила:
Асистент
Богданець Аліна Вікторівна
Київ-2015

Page 2

Вступ.
Сім’я в давній період римського приватного права представляє остаточно
закінчений тип проміжної патріархальної сім’ї, цей тип був об’єднаний під
владою «pater familias»,тобто під владою глави сім’ї та володаря найдавнішої
сім’ї – домовладики.
Домовладика мав владу (mаnus) над дружиною, дітьми, рабами та речами
усіх хто йому підпорядковувався. Хоча влада домовладики і була безмежною і
супроводжувалась повним безправ’ям підвладних йому осіб, але ця влада стала
обмежуватися, одночасно з цим особистість підвладних стала поступово
отримувати визнання в римському приватному праві. Але з часами влада
домовладики змінюється та отримує різні назви, як наприклад: manus mariti –
влада над дружиною, patria potestas – влада над дітьми і т.д.
Але ослаблення влади домовладики призвело до розпаду патріархальної
сім’ї, зміни виробничих відносин, розвитку торгівлі, це призводило до деяких
відносної самостійності дорослих членів сім’ї.
Гай Юлій Цезар наголошував, що інститут батьківської влади, це - «ius
proprium civium romanorum» і додає: «…чи існують ще інші люди, які мали б
таку владу над своїми дітьми, яку маємо ми, тобто римські громадяни».
Поняття влади домовладики. Особисті відносини домовладики і
підвладним йому особам.
Рatria potestas, тобто батьківська влада є особливим видом панування однієї
особи над іншими, а саме як нам відомо домовладики над дітьми, що були
законом прирівняні до природно народжених, а також ті хто народився в
законному шлюбі.
В Римському приватному праві вважалося, що міцність держави і її
державного ладу залежали від міцної організації сім’ї, а сім’я вважалася міцною

Page 3

лише при встановленні сильної влади в межах будинку домовладики. Тому
влада домовладики:
1) завжди належить чоловікові, але не жінці;
2) завжди належить неодмінно особі sui juris, тобто особі свого права.
3) влада ця не припиняється досягненням будь-якого віку з боку підвладного:
вона продовжується до смерті домовладики або до емансипації підвладного
домовладики.
Влада домовладики це є абсолютне право на іншу особу, тобто об'єктом його
є не окремі дії підвладної йому особи, здатної бути суб'єктом прав, але саме ця
особа, і цьому праву відповідає обов'язок всіх інших громадян не заважати
домовладиці здійснювати своє панування над іншими особами.
В Юстиніановім праві виникають такі особисті відносини між домовладики і
підвладними (у силу батьківської влади):
- Право батька продати filium filiamve sanguinolentum, тобто продати дитину
відразу після народження, у разі крайньої потреби;
- Право віддати дитину in adoptionem, тобто віддати на усиновлення;
- Право давати згоду на шлюб;
- Право призначати опікуна, робити substitutio pupillaris.
Але на публічні права підвладного влада домовладики не робить ніякого
впливу.
Батьківська влада виникає, через народження з justae nuptiae або
matrimonium juris civilis (між особами, що мають jus conubii, тобто ті що мають
право вступати в шлюб). Дитина стає під владу батька тільки тоді якщо батько сам
не знаходиться під владою свого домовладики, а якщо батько під владою

Page 4

домовладики, то дитина переходить під владу домовладики батька, і тільки після
смерті домовладики дитина переходить під владу батька.
Також батьківська влада встановлюється через легітимацію, тобто узаконення
незаконних дітей. У римському праві, легітимація існує тільки для дітей від
конкубіни. У силу легітимації ці діти отримують всі права законного народження,
тобто надходять під батьківську владу і робляться агнатами і когнатами родичів
батька. Легітимація передбачає згоду або, щонайменше, відсутність протиріччя з
боку дітей які узаконюються, які не повинні робитися особами alieni juris проти
своєї волі. Вона відбувається трьома способами:
1. Legitimatio per subsequens matrimonimum. В цьому випадку для узаконення
дітей укладається шлюб з конкубінами і складаються pacta dotalia.
2. Legitimatio per rеsсriptum principis. Рескрипт у імператора просить звичайно
батько який узаконює дітей; але він може також у своєму заповіті, призначаючи
дітей від конкубіни своїми спадкоємцями, дати дозвіл їм самим випросити
рескрипт у імператора (legitimatio per testamentum).
3. Legitimatio per oblationem curiae. Тобто шляхом подання позашлюбного сина в
ordo місцевих декуріонів з наділенням його відомим майновим цензом.
І останній спосіб виникнення батьківської влади це - усиновлення.
Усиновленням називається акт, шляхом якого одна особа штучно стає під
батьківську владу іншого. Різниця між усиновленням і узаконенням полягає в
тому, що усиновлюватись особи можуть не тільки від конкубіни, а й ті особи які
не є кровними за народженням від усиновителя.
Розрізняється два види усиновлення:
1.
Аdoptio, якщо усиновлюється особа alieni juris (особа чужого права), в цьму
разі особа яка усиновлюється просто міняє владу pater familias.

Page 5

2.
Аrrogatio, якщо усиновлюється особа sui juris (особа свого права)
Матеріальні умови усиновлення:
1) Усиновляти можуть за загальним правилом тільки чоловіки; жінкам
усиновлення дозволяється через вимагання rescriptum principis тільки в тому
випадку, якщо вони мали дітей і втратили їх. Усиновлювач не повинен складатися
під батьківською владою. Він повинен бути не менше, як на 18 років старше
усиновлюваної. Особам, природно нездатним до зачаття, - spadones - дозволено
всиновлювати.
2) Не можуть бути усиновленими діти від конкубіни; для них існує легітимація.
3) Усиновлення не може бути зроблено з додатком строку або умови, бо це не
узгоджується з істотою батьківської влади.
4) Особливі умови існують для аrrogatio . Справа в тому, що при аdoptio,
колишній господар перевіряє, чи вигідно усиновлення для його підлеглого. При
аrrogatio ж це завдання лягає на магістрат, він зобов'язаний зробити causae
conguitio.
Наслідки усиновлення:
1) При аrrogatio особа свого права вступає під батьківську владу аrrogatora і стає
над ним на весь час існування агнатом і когнатом всіх агнатів зі взаємними
спадковими правами. Особливі правила існують на випадок аррогаціі особи, яка
не досягла pubertаs (тобто, не досягла статевої зрілості). Тому, якщо усиновлений
вмирає до досягнення pubertas, його майно переходить до тих осіб, які були б
його спадкоємцями, якщо б аррогація не відбулася, тобто до пупіллярного
субституту або до heredes ab intestatо (спадкування за законом), так що pater
arrogator не отримує в цьому випадку спадкових прав .

Page 6

2) Далі, impubes arrоgatus (не досягший повноліття) має право на 1 / 4 спадщини
усиновителя, якщо він був емансиповані їм sine justa causa (розлучення без
ґрунтовної причини) або ексгередірован (позбавлений спадщини в законному
порядку); нарешті, він може, досягнувши pubertas, вимагати еманціпаціі, якщо
доведе, що аррогація йому шкодить.
3) При адопціі з часу Юстиніана потрібно розрізняти два випадки: adoptio plena і
adoptio minus рlena. Перша має місце при усиновленні низхідного висхідним,
друга - у всіх інших випадках усиновлення особи alieni juris (особа чужого права).
Аdoptio plena веде до встановлення батьківської влади усиновлювача та до
існування родинного зв'язку між усиновленою і агнатами усиновителя з усіма її
наслідками (взаємне спадкування), протягом часу, поки триває усиновлення.
Зв'язок усиновленої з колишніми агнатами (але не когнатами) переривається.
Adoptio minus plena по суті навіть не заслуговує імені усиновлення, бо не
встановлює батьківської влади; усиновлений залишається під колишньою patria
potestas і отримує лише право на аліменти до свого усиновителя і одностороннє
спадкове право після нього, але не після його агнатів.
4) Усиновлення з боку жінки встановлює між усиновителькою, усиновленим та
його спадними взаємними спадковими правами і правами батьків.
Висновок:
Таким чином, я можу зробити висновок, що влада домовладики виникає
після народження дитини, яка була народжена від жінки яка перебувала у
законному римському шлюбі з pater familias; а також після узаконення дітей від
конкубіни. Узаконення — це встановлення батьківської влади над власними
дітьми, але народженими поза шлюбом. Узаконення дітей прирівнювалося до
народження їх у шлюбі, тобто вони мали правовий статус дітей, народжених у

Page 7

шлюбі. Вони отримували правовий статус та ім'я свого усиновителя, право
взаємного спадкування з ним, поділу його соціального і громадського становища.
Узаконення могло бути вироблено:
а) наступним шлюбом батьків позашлюбної дитини;
б) шляхом отримання відповідного імператорського рескрипту;
в) шляхом зарахування сина в члени муніципального сенату (курії), а дочки -
шляхом видачі заміж за члена муніципального сенату.
На відміну від узаконення, який давав положення законних дітей особам,
народженим від даних батьків, але поза шлюбом, усиновлення встановлювало
батьківську владу над сторонньою особою.
Усиновлення розрізнялося двох видів:
- Якщо усиновлюється особа, що не знаходиться під батьківською владою
(persona sui iuris), це називалося arrogatio;
- Якщо ж усиновлення здійснилось щодо особи, яка перебуває під батьківською
владою (persona alieni iuris), воно називалося adoptio.
По праву Юстиніана arrogatio відбувалося шляхом отримання на те
імператорського рескрипту; adoptio - шляхом занесення в судовий протокол
(apud acta) угоди колишнього господаря усиновлюваної з усиновлювачем у
присутності усиновлюваної.
Необхідні умови для усиновлення:
а) всиновлювати може, як правило, тільки чоловік (жінка - як виняток, а саме,
якщо вона до усиновлення мала дітей і їх втратила);
б) усиновлювач не повинен бути підвладним (повинен бути persona sui iuris),

Page 8

в) усиновлювач повинен бути старшим від усиновлюваного не менше ніж на 18
років.
Відносно arrogatio потрібно ще, щоб магістрат зробив розслідування
обставин справи і з'ясував, чи не відіб'ється усиновлення невигідно на інтересах
усиновлюваної.
У результаті arrogatio самостійна особа підпадає під батьківську владу з усіма
її наслідками, у тому числі з взаємним правом успадкування. Наслідком adoptio
було припинення батьківської влади колишнього господаря і встановлення влади
усиновлювача.
Рater familias був єдиним власником сімейного майна. Майно набуде його
дітьми автоматично переходило до батька.Навіть досягнення дитиною (сином)
повноліття та заснування власного дому, сім'ї та господарства не припиняли
влади домовладики. Але все ж досягнення сином високого громадського
становища звільняло його від влади pater familias за волею самого pater familias.
Батько також мав право своїм волевиявленням звільнити сина з-під своєї влади.
Це називається — емансипація. Внаслідок такого звільнення сина з під влади
батька, він ставав “особою свого права”, набув правоздатності, але все ж втрачав
спадкові права у колишній сім'ї. Проте після емансипації pater familias зберігав
право користуватися половиною майна сина.
Батьківська влада припинялася:
а) смертю домовладики ;
б) смертю підвладного (досягнення повноліття не припиняло батьківської влади);
в) втратою свободи або громадянства домовладики або підвладним;
г) позбавленням домовладики прав батьківської влади;
д) набуттям підвладним деяких почесних звань.

Page 9

Але найбільше мене вразило у владі pater familias, те, що у нього було
повноваження на право життя і смерті (ius vitae ac necis), це право існувало на
протязі республіканського періоду. А також це повноваження означало, що свого
підвладного домовладика міг карати, віддати в рабство чи навіть - вбити.
Але з часами влада pater familias зменшується, та обмежується з переходом
до абсолютної монархії підвладним домовладиці які були на цивільній службі
надавалися права про військові пекулії, і ці права були перенесені на майно
набуте на службі. І в цьому разі влада домовладики ніяких прав на це майно не
мала. Нові обмеження встановив імператор Констянтин, за ним було введено, що
все те, що було одержано дітьми у спадщину від матері, було їхньою власністю.
Згодом це правило поширилося і на майно яке було одержане від родичів з
материнського боку.
В кінці Римської імперії, у майновому відношенні, від старої влади
домовладики залишилися лише якісь маленькі її ознаки у вигляді права
пожиттєвого користування деякими видами майна. Була визнана майже повна
майнова самостійність дітей, а також було зруйновано початкову юридичну
єдність сім'ї, тепер сім'я з бридичного боку не була єдністю, а була лише союзом
осіб, кожен з якиї був самостійним суб'єктом права.

Информация о работе Влада домовладики