Економічна система держави в цілому

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Мая 2013 в 17:41, курсовая работа

Описание работы

Метою даної курсової роботи є аналіз державного бюджету як найважливішого елемента фінансової системи суспільства, основних рис бюджетної системи і бюджетного процесу, виявлення основних теоретичних аспектів проблем формування та ефективного використання бюджетних коштів. Завдання курсової роботи полягає в тому, щоб систематизувати і узагальнити наявні відомості, дати якомого точні дані, виявити дійсне становище українського державного бюджету і підняти його проблеми. В даній роботі розглядається державний бюджет як економічна категорія, виявлена сутність бюджету і його складових. Також розглянуті можливі напрями удосконалення бюджетного політики України.

Содержание работы

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика бюджету і бюджетної системи…………5
1.1. Сутнісна характеристика бюджету, як головного фінансового плану дер-жави……………………………………………………………………………….5
1.2. Науково – методичні підходи до організації планування показників бю-джету………………………………………………………………………………9
РОЗДІЛ 2 Дослідження показників виконання Державного бюджету України за 2010 – 2011рр………………………………………………………………….16
2.1. Дослідження стану та динаміки виконання показників Державного бю-джету за доходами за 2010 – 2011рр……………………………………………16
2.2. Дослідження стану та динаміки виконання показників Державного бю-джету за видатками за 2010 – 2011рр………………………………………….19
2.3. Аналіз дефіциту державного бюджету за 2010 – 2011рр………………..22
РОЗДІЛ 3 Напрями підвищення ефективності виконання державного бюдже-ту України……………………………………………………………………….27
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………34

Файлы: 1 файл

ЗМІСТ.doc

— 302.50 Кб (Скачать файл)


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика бюджету і бюджетної системи…………5

1.1. Сутнісна характеристика  бюджету, як головного фінансового  плану держави……………………………………………………………………………….5

1.2. Науково – методичні  підходи до організації планування показників бюджету………………………………………………………………………………9

РОЗДІЛ 2 Дослідження  показників виконання Державного бюджету України за 2010 – 2011рр………………………………………………………………….16

2.1. Дослідження стану  та динаміки виконання показників  Державного бюджету за доходами за 2010 – 2011рр……………………………………………16

2.2. Дослідження стану  та динаміки виконання показників  Державного бюджету за видатками за 2010 – 2011рр………………………………………….19

2.3. Аналіз дефіциту  державного бюджету за 2010 – 2011рр………………..22

РОЗДІЛ 3 Напрями підвищення ефективності виконання державного бюджету України……………………………………………………………………….27

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………34

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

        Україна як суверенна держава перебуває сьогодні на шляху демократичної перебудови. Перед нею стоять важливі соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язано із забезпеченням макроекономічної стабільності та економічного зростання, підвищенням ефективності та якості надання послуг населенню.

        Відомо, що в ринкових умовах бюджет є основним інструментом державного регулювання всіх соціально-економічних процесів у країні. Тому головне питання, яке стоїть сьогодні перед нашим суспільством, це засади ведення фінансового господарства держави, її бюджетний устрій та бюджетний процес.

        Нині в Україні  існує ціла низка бюджетних  проблем, без розвинення яких  неможливо говорити про фінансову  стабілізацію. Тому одним з вагомих  питань є реформування міжбюджетних  відносин, що так гостро обговорюється в політичних та економічних колах. Причинами виникнення таких проблем є існуюча стара бюджетна система й система міжбюджетних відносин, правова невідповідність норм законодавчих актів між собою, що створює у процесі формування, затвердження та виконання державного та місцевих бюджетів правові колізії і потребує щорічного їхнього врегулювання через Закон “Про Державний бюджет України” на відповідний рік, прийняття додаткових законодавчих і нормативно-правових актів. При старій бюджетній системі і радянській системі бюджетного фінансування  витратний підхід до формування бюджету не свідчить про його цінність та реальну продуктивність. У бюджетній сфері загострилися суперечності щодо перерозподілу бюджетних ресурсів та повноважень між центральною, регіональною і місцевою владою, які часом переростають у відкриті конфлікти. Неодноразовими стали факти, коли бюджетні конфлікти почали розв’язуватися з допомогою судової влади. Практика судового розгляду цих конфліктів засвідчила, що без докорінної зміни бюджетного законодавства та бюджетної реформи такі конфлікти матимуть місце й надалі.

        Державний  бюджет докладно розглядається  в сучасній літературі, бо це  питання має досить вагоме  значення для розвитку  економічних  відносин, вирішення соціальних  проблем населення країни. Висловлюється багато пропозицій по удосконаленню бюджетного процесу, реформуванню міжбюджетних відносин.         

        Метою даної курсової роботи  є аналіз державного бюджету  як найважливішого елемента фінансової  системи суспільства, основних рис бюджетної системи і бюджетного процесу, виявлення основних теоретичних аспектів проблем формування та ефективного використання бюджетних коштів.

        Завдання курсової роботи полягає  в тому, щоб систематизувати і  узагальнити наявні відомості, дати якомого точні дані, виявити дійсне становище українського державного бюджету і підняти його проблеми.

        В даній роботі розглядається  державний бюджет як економічна  категорія, виявлена сутність  бюджету і його складових. Також  розглянуті можливі напрями удосконалення бюджетного політики України..

        Предметом курсової роботи є  дослідження сутності, результатів  та наслідків такої економічної  категорії як державний бюджет. Об’єктом виступає економічна  система держави в цілому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТУ І БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

 

    1. .Сутнісна характеристика бюджету, як головного фінансового плану держави

 

Прообраз бюджетних  відносин почав зароджуватись з  розвитком перших цивілізацій, коли вони почали оформлюватись у держави. Але пройшло багато століть, перш ніж бюджет став невід’ємним атрибутом держави, а необхідність його формування була усвідомлена людьми. Цьому передувала тривала еволюція товарно-грошових відносин, вироблення системи збирання і витрачання державних доходів, яка б задовольняла більшу частину суспільства, забезпечувала виконання державою таких життєво важливих функцій, як захист від посягань інших держав, фінансування соціально-економічного розвитку країни тощо. Усе це у відносно дієздатному варіанті було сформовано протягом XIX ст.[15,265]

Отже, протягом XIX ст. відбулося оформлення терміна «бюджет» у відносно зрозуміле поняття.[15,267]

На сучасному етапі  розвитку в офіційних документах, зокрема в Бюджетному кодексі України дається таке визначення: «Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду».[2]

Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він являє собою економічні відносини між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого боку, з приводу розподілу і перерозподілу ВВП (частково і національного багатства) з метою формування і використання бюджетного фонду, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.[16,146]

 

Бюджет як економічна категорія має низку ознак (рис.1.1)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Рис.1.1 Ознаки бюджету

 

Бюджет також має  такі особливості (рис.1.2)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2 Особливості бюджету

 

Сутність бюджету, його економічну природу відображають певні  економічні відносини. Учасниками цих відносин є держава, суб’єкти господарювання всіх форм власності та населення:

- держава має потребу у фінансових ресурсах для виконання своїх функцій;

- суб’єкти господарювання всіх форм власності та напрямів діяльності як постачають грошові ресурси державі, так і можуть їх отримувати від неї залежно від місця і ролі в системі економічних відносин;

- населення, яке може бути як платником податків (переважно особи працездатного віку), так і отримувачем грошових коштів (допомога дітям, матерям, інвалідам, пенсіонерам тощо).

Сутність бюджету проявляється також у тому, що він є основною ланкою державних фінансів (рис.1.3).

 

РІВНІ

ЛАНКИ

Загально-державні фінанси

Держав-ний бюджет

Цільові державні фонди

Державний кредит

Фінанси підприємств державного сектора

Місцеві

фінанси

Місцеві бюджети

Цільові фонди місцевого  самоврядування

Комунальний (муніципаль-ний) кредит

Фінанси комуналь-них (муніци-пальних) підпри-ємств


 

Рис.1.3 Система державних фінансів

Сутність бюджету реалізується через його функції. Основних, чітко  структурованих функцій є дві  – розподільна і контрольна. В  економічній літературі називають також і додаткові функції – економічної безпеки держави, забезпечення існування держави тощо.

Через розподільну функцію  держава зосереджує у своїх руках  усі джерела бюджетних надходжень, щоб потім використати їх з найбільшою ефективністю. Жодна з інших ланок фінансів не здійснює такого багатопрофільного перерозподілу як по вертикалі, так і по горизонталі економіки. Це перерозподіл між міністерствами, відомствами, напрямами між блоками галузей, територіальний розподіл.

Сфера дії розподільної функції досить значна. Це пояснюється  тим, що в бюджетних відносинах беруть участь практично всі члени суспільства. Основою бюджетного розподілу є чистий дохід, який утворюється в суспільстві.

Сутність контрольної  функції полягає в тому, що суспільство  в особі специфічних державних  або недержавних структур контролює і вирівнює бюджетний розподіл. Виконання контрольної функції сприяє оптимальному рухові бюджетних ресурсів як в частині їх збирання, так і розподілення.[15,273]

Правова характеристика бюджету пов’язана із його законодавчим регулюванням. Бюджет виступає документом (фінансовим планом), в якому подається розпис доходів і видатків держави та органів місцевого самоврядування на бюджетний період. Державний бюджет України на кожний рік затверджується у формі закону.

Бюджет як фінансовий план відіграє дуже важливу роль у діяльності держави. Він спрямовує фінансову діяльність держави, визначає її фінансові можливості та пріоритети.

За матеріальним змістом  бюджет – це фонд фінансових ресурсів, який перебуває у розпорядженні  органів виконавчої влади певного рівня й використовується для виконання покладених на них функцій, передбачених Конституцією.[16,148]

Бюджет як централізований  грошовий фонд перебуває у постійному русі: практично щоденно до нього надходять кошти і проводиться фінансування видатків. У зв’язку з цим необхідна чітко налагоджена система управління бюджетом, яка реалізується через бюджетний механізм, що створює держава.

Бюджетний механізм –  це сукупність конкретних форм бюджетних  відноси, методів мобілізації і витрачання бюджетних коштів. Через бюджетний механізм держава регулює економіку, стимулює виробничі та соціальні процеси.[16,149]

До бюджетних методів  регулювання економічних і соціальних процесів відносять:

- податки, які впливають на розвиток виробництва товарів, попит на них та їх пропонування;

- бюджетне фінансування загальнодержавних програм, що забезпечують розширене виробництво й удосконалення його структури, розвиток соціальної сфери, соціальний захист громадян;

- фінансова підтримка окремих галузей і підприємств для вирівнювання економічних умов їх функціонування або прискореного розвитку (через субвенції, пільгові безпроцентні кредити та ін.);

- створення за рахунок бюджетних коштів спеціальних фондів, резервів для попередження диспропорцій у розвитку економіки.

Бюджетний механізм є активним інструментом реалізації бюджетної політики. Тому перехід на ринкові відносини, зміни, які відбуваються в пріоритетах бюджетної політики, потребують радикальних змін і в бюджетному механізмі.

 

1.2. Науково  – методичні підходи до організації планування показників бюджету.

У бюджетному процесі значну роль відіграє бюджетне планування, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить якість його виконання.

Бюджетне планування - це комплекс організаційно-технічних, методичних і методологічних заходів на таких стадіях бюджетного процесу як складання, розгляд і затвердження бюджетів для визначення обсягів і джерел формування та напрямів використання бюджетних ресурсів держави з метою забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку суспільства.

Бюджетне планування є складовою загальнодержавного економічного планування і займає центральне місце у фінансовому плануванні. Від рівня збалансованості бюджету  на стадії планування, точності економічних  і соціальних прогнозів залежить стабільність функціонування бюджетної сфери і рівень виконання програм протягом майбутнього бюджетного періоду.

Організація бюджетного планування буде ефективною, якщо в  неї закладатимуться науково обґрунтовані принципи. До них належать такі основні принципи бюджетного планування:

- комплексний підхід  до основних параметрів економічного  і соціального розвитку в тісному  взаємозв'язку з наявними бюджетними  можливостями;

- органічний зв'язок  бюджетного планування з планами  соціально-економічного розвитку держави та регіонів, між прогнозними та поточними бюджетними планами;

- демократизація бюджетних  відносин, тобто під час планування  необхідно враховувати оптимальні  зв'язки між державним і місцевими  бюджетами, а також між ланками місцевих бюджетів;

- пріоритетне значення  бюджетного планування у всій  сукупності фінансових планів;

- наукове обґрунтування  планів, що передбачає реальність  прогнозних розрахунків, їхню  економічну обґрунтованість;

- застосування єдиної  методології щодо проведення  бюджетних розрахунків;

- раціональне визначення  джерел мобілізації бюджетних  ресурсів і оптимальний їх перерозподіл через ланки бюджетної системи;

Информация о работе Економічна система держави в цілому