Экологические преступления

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2013 в 18:24, контрольная работа

Описание работы

Екологічне право – це сукупність встановлених державою правових норм, що регілюють відносини з приводу охорони навколишнього природного середиваща, раціанального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Еколого-правова наука є молодою та знаходиться у стадії формування. Проблеми пов’язані з охороною довкілля , раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, забезпеченням екологічної безпеки людей ставлять перед юридичною наукою питання, вирішення яких сприятиме розвитку нових напрямів, подальшого дослідження.

Содержание работы

Вступ.
Кримінальна відповідальність за екологічні злочини.
Теоретико-правові основи управління в галузі екології.
Правові аспекти міжнародної екологічної діяльності.
Висновок.
Використана література.

Файлы: 1 файл

Екологічні злочини.doc

— 139.00 Кб (Скачать файл)

 
 

 

 

 

 

 

 

з предмету: Екологічне право України.

 

«Варіант №12.»  

           

                                                       Виконала:

                                                                                                       Студентка 3 курсу

                                                                                                       Групи Юз-32

                                                                                                       Луканєнкова Світлана

                                                                                                       Залікова книжка№51

 

                                                                                                      

                                                      

 

 

 

 

КИЇВ-2011


 

План.

Вступ.

 1. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини.
 2. Теоретико-правові основи управління в галузі екології.
 3. Правові аспекти міжнародної екологічної діяльності.

Висновок.

Використана література.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Вступ.

Екологічне право –  це сукупність встановлених державою правових норм, що регілюють відносини  з приводу охорони навколишнього  природного середиваща, раціанального  використання та відтворення природних  ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Еколого-правова наука  є молодою та знаходиться у  стадії формування. Проблеми пов’язані з охороною довкілля , раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, забезпеченням екологічної безпеки людей ставлять перед юридичною наукою питання, вирішення яких сприятиме розвитку нових напрямів, подальшого дослідження.

Екологічне право вважається галезувою юридичною наукою, яка  передбачає дослідження і аналіз еколого-правових норм, правовідносин та проблем, які виникають внаслідок недосконалості екологічного законодавства з метою його удосконалення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кримінальна  відповідальність за екологічні  злочини.

Кримінальна відповідальність в екологічній сфері — це найсуворіший вид відповідальності. Підставою для її застосування є вчинення найбільш соціально небезпечне діяння, відповідальність за яке передбачено Кримінальним кодексом України.

Єкологічні злочини - передбачені Кримінальним кодексом України суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність), які посягають на навколишнє природне середовище чи його окремі сфери (повітря, землю, надра,води тощо).

У Кримінальному кодексі  України екологічні злочини виділені в самостійну групу, якій присвячений  окремий VII розділ Особливої частини, що має назву «Злочини проти довкілля». Він вміщує у собі 19 складів еколигічних злочинів:

  • порушення правил екологічної безпеки (ст.236);
  • невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст.237);
  • приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (ст.238);
  • забруднення або псування земель (ст.239);
  • порушення правил охорони надр ( ст.240);
  • забруднення атмосферного повітря ( ст.241);
  • порушення правил охорони вод (ст.242);
  • забруднення моря (ст.243);
  • порушення законодавства про континентальний шельф України (ст.244);
  • знищення або пошкодження лісових масивів (ст.245);
  • незаконна порубка лісу (ст.246);
  • порушення законодавства про захист рослин (ст.247);
  • незаконне полювання (ст.248);
  • незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним дубовним промислом (ст.249);
  • проведення вибухових робіт зпорушенням правил охорони рибних запасів (ст.250);
  • порешення ветеринарних правил (ст.251);
  • умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (ст252);
  • проектування чи експлуатація споруд без системи захисту довкілля (253);
  • безгосподарське використання земель (ст.254).

Окрім того, екологічні злочини  вміщуються в інших розділах Особливої  частини Кримінального кодексу  України. Розділ ІХ – «Злочини проти громадської безпеки»:

  • незаконне поводження з радіоактивними матеріалами (ст.265);
  • погроза вчинити викрадення або використання радіоактивні матеріали (ст.266);
  • порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (ст.267);
  • незаконне ввезення на територію України відходів та вторинної сировини (ст.268).

     Розділ  Х – «Злочини проти безпеки  виробництва»:

  • порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст.274).

Розділ ХІІ – «Злочини проти громадського порядку та моральності»:

  • жорстоке поводження з тваринами (ст.299).

 Розділ ХХ –  «Злочини проти миру, безпеки  людства та міжнародного правопорядку»:

  • екоцид (ст.441).

За екологічні злочини  застосовується покарання у вигляді  штрафу, позбавлення права займатися певним видом діяльності чи займати певну посаду, випрвні роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на визначений строк.

 

 

 

 

             2.Теоретико-правові основи управління в галузі екології.

Відповідно до ст.16 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» управління охороною навколишнього природного середовища полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження, дослід-ження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності.

Управління  в галузі екології – це спрямування та керівництво діями з приводу забезпечення виконання норм і вимог екологічного законодавства.

Сучасна система державного управління в галузі екології спрямована на реалізацію заходів, які мають покращити стан довкілля:

  • облік природних ресурсів, аналіз стану навколишнього середови-ща і його можливі зміни під дією господарського розвитку;
  • прогнозування та екологічне планування;
  • матеріально-технічне забезпечення й фінансування природозахис-них заходів;
  • удосконалення екологічного законодавства;
  • екологічний контроль;
  • удосконалення системи екологічного управління;
  • наукові дослідження, екологічна освіта.

Метою державного екологічного управління є дія на керовану, таким  чином, щоб вона позитивно впливала на якості навколищнього середовиша і його окремих складових.

Суб’єктами державного управління є організаційні одиниці, тобто елементи керуючої підсистеми які представлені різними організаціями та установами.

Об’єктами державного управління є керована підсистема, тобто якість довкілля, доцільність використання природних ресурсів, оптимальний рівень екологічної безпеки.

Принципи державного екологічного управління – це основні положення, які визначають створення й функціонування системи державного управління у галузі охороно навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Сучасні теорія і практика принципи державного екологічного управління поділяють на дві групи: загальні і структурні.

До загальних принципів державного екологічного управління відносяться:

  • Принцип законності державного управління він полягає у додержанні законів, характеризує устрій, при якому суспільне життята діяльність забезпечується законами.
  • Народовладдя є основною принципу демократизму державного управління,який має свій прояв в утворенні демократичної системи управління, яка б влаштовувала більшу частину громадян.
  • Беззастережне організаційне забезпечення життєдіяльності об’єкту виражає, принцип об’єктивності державного управління.
  • Принцип ефективності державного управління характеризується результативністю. Важливою умовою досягнення найбільшої результативності державного управління в галузі екології є наяв-ність людських, матеріальних, організаційних факторів.

До структурних принципів державного екологічного управління відносяться:

  • Цільовий принцип державного управління передбачає чітке визначення цілей управління, їх узгодженість між собою та послідовність реалізації.
  • Складовими організаційного принципу державного управління є єдність мети, первинність функцій вторинність структури, функ-ціональна замкнутість підрозділів апарату управління, простота організаційної структури, єдність керівництва, оптимальність централізованих і децентралізованих форм управління, зворотній зв’язок.
  • Основою функціонального принципу державного управління є наділення органів державної влади конкретними функціями, запо-бігання їх дублювання та забезпечення сумістності функцій одного органу з іншим у межах організаційної структури управління.
  • Зміст процесуального принципу державного управління вміщує у собі порядок здійснення управлінської діяльності, особисту відповідальність за її результати, а також стимулювання у разі її ефективності.

Методи державного екологічного управління – це способи впливу управлінської дії на керовані об’єкти з метою досягнення поставленої цілі.

Удержавному екологічному управлінні визначальними є;

  • Адміністративні методи державного управління базується на встановлені для підприємств норм, стандартів, правил охорони довкілля, раціонального природокористування та екологічної безпеки. Також вони передбачають застосування різних адміністративних покарань.
  • Економічні методи державного управління мають вияв у виконанні того чи іншого завдання шляхом створення системи умов, які роблять його здійснення економічного вигідним або невигідним. Даний метод виявляється у використанні різних важелів (цін, платежів, податкових пільг та покарань).
  • Правові методи державного управління передбачають сукупність способів впливу суб’єкта управління на об’єкт управління за допомогою правових норм та правовідносин, які грунтуються на визначених повноваженнях.
  • Метою правових методів державного управління є юридична фіксація чинних управлінських відносин та їх подальший розви-ток відповідно до визначених управлінських цілей.

Система державного екологічного управління передбачає поділ управлінської  діяльності за функціями, які базуються  на основі методів.

Функції державного екологічного управління – це основні напрямки діяльності органів державної влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Вони поділяються на загальні і спеціальні.

Загальні функції:

  • Функція прогнозування державного екологічного управління (невід’ємна складова функції планування) – це це урегульована екологічним законодавством діяльність спеціально уповноважених суб’єктів права, що спрямована на підготовку та проведення екологічних прогнозів угалузі використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення сприятливого стану навколишнього природного середовища й екологічної безпеки.
  • Змістом функції планування  державного екологічного управління є розробка планів розвитку системи державного управління та її  майбутнього стану, а також комплексу практичних заходів з реалізаціїї програм охорони оточуючого людину середовища, раціонального природокористування й забезпечення екологічної безпеки.
  • Функція регулювання державного екологічного управління направлена на збереження, підтримку і удосконалення стійкого стану керуючої та керованої системи державного управління екологічної діяльністю, а також комунікацій між ними.
  • Функція координації державного екологічного управління займає проміжний стан між плануванням і регулюванням. Вона означає узгодження, приведення до порядку всіх структур державної управлінської системи в сфері охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з метою досягнення кінцевої мети.
  • Функція організвційна державного екологічного управлціння це об’єднення структурних підрозділів державної системи охорони природи, раціонального природокористування та екологічної безпеки з метою максимального сприяння додержання норм екологічного законодавства.
  • Функція погодження державного екологічного управління передбачає максимальну узгодженість планів роботи, насамперед, юридичних осіб з питань охорони довкілля, раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки.
  • Найважливішою функцією державного управління, яка вміщує у собі перевірку, а також нагляд з метою перевірки додержання вимог екологічного законодавства, є контроль. Ця функція полягає у проведенні профілактичної діяльності з нормалізації проходження державної управлінської діяльності.

Информация о работе Экологические преступления