Рефераты по программированию и компьютерам

SDH технологиясының архитектурасы

16 Марта 2015, курсовая работа

Ғылымның дамуы және техникалық үрдістің шапшаңдауы байланыс құралдарын,жинау жүйелерін, ақпаратты тарату және өңдеуді жетілдіруінсіз мүмкін емес. Соңғы жылдардағы жаңа ақпараттық технологиялардың интенсивті түрде дамуы микропроцессорлық техниканың жедел қарқынмен дамуына әкелді, ол ақпаратты таратудың цифрлық әдістерінің дамуына ықпал жасады. Есептеулер бойынша бір тұтынушыға ақпарат ағынынің орташа көлемі әр жыл сайын 8 есе өсіп отырады. Жаңа желілік қосымшалар өткізу жолақтың кеңдігін керек етеді, практикада әлемдік желілердің түрлі қосымшалары қолданылады, олар мультимедияға, бейнеконференция байланыс үшін арналған.

The total computer control: its pros and cons

09 Июня 2013, сочинение

Many thousands of people from all over the world use computers, for the simple reason that they are far more efficient than human beings. They can predict weather, and ever play chess, write poetry or compose music. I believe that computers are a useful tool. A lot o people think that PCs have changed our life for the better.

Web-технології та Web-дизайн

29 Мая 2013, курсовая работа

Веб-сайт виконує такі основні завдання:
реклама продукції, послуг, ідей. Правильно зроблений веб-сайт із легкістю приведе клієнта до висновку про необхідність покупки товару, або послуг, або ідей, що пропагуються на ньому;
продаж товарів, послуг, інформації, ідей. У сучасної людини немає багато часу для ходіння по магазинах. Тому можливість замовлення товарів і послуг, не відходячи від комп'ютера, значно розширює можливості і клієнта, і продавця;
безкоштовне надання інформації або послуг. Насправді надання інформації або послуг – це засіб залучення відвідувачів до даного ресурсу для здобуття, наприклад, статистичної інформації або ж для показу реклами, якщо це рекламний майданчик;
підтримка клієнтів.

« Решение задачи распределения методом потенциалов

21 Января 2013, курсовая работа

Линейное программирование (ЛП) - наука о методах исследования и нахождения экстремумов линейной функции, на неизвестные которой наложены линейные ограничения. То есть, задача линейного программирования, это нахождение минимального или максимального значения линейной функции с учётом системы из линейных уравнений-ограничений. Всё вместе это даёт математическую модель, какого-либо экономического процесса.

Інформаційні системи управління виробництвом

18 Июня 2013, реферат

У конкурентній боротьбі перемагає тільки той, хто швидше за інших реагує на зміни в бізнесі і приймає більш вірні рішення.
Саме інформаційні технології допомагають керівникам промислових підприємств у вирішенні цих складних завдань. Країни ринкової економіки мають великий досвід створення і розвитку інформаційних технологій для промислових підприємств. Одним з найбільш поширених методів управління виробництвом і дистрибуції в світі є стандарт MRP II (Manufacturing Resourse Planning), розроблений в США і підтримуваний американським суспільством з контролю за виробництвом та запасами - American Production and Inventory Control Society (APICS).

Інформаційні технології

21 Мая 2013, реферат

Предмет дослідження: інформаційні технології.
Метою роботи є узагальнення знань про інформаційні технології . Відповідно до мети поставлені наступні завдання:
визначити, що таке інформаційні технології
визначити інструментарій інформаційних технологій
розглянути види сучасних інформаційних технологій

Автоматизація виробництва та автоматизовані системи управління

13 Мая 2013, курсовая работа

Основной экономический эффект от внедрения АСУ (КСУ) предприятием (АСУП, КСУП) получается за счет повышения уровня планирования, лучшей организации производства, более полной загрузки оборудования, обеспечения ритмичности работы предприятия, сокращения непроизводительных потерь, что в итоге повышает производительность труда и снижает издержки производства. Это достигается благодаря полноте, своевременности и оптимальности принимаемых решений, а также экономии управленческого труда без ущерба для качества управления.
В данной курсовой работе для учета МБП будет использоваться автоматизированная система управления 1С:Предприятие, компонентом которой для ведения бухгалтерского учета является 1С:Бухгалтерия.

Автоматизация бухгалтерского учета в ОАО «БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

23 Февраля 2014, курсовая работа

Цель данной курсовой работы: исследование возможностей автоматизации бухгалтерского учета в условиях ОАО «Белорусский металлургический завод» и выявление путей совершенствования бухгалтерского учета на предприятии. Исходя из поставленных целей были определены следующие основные задачи:
– проанализировать особенности обработки бухгалтерской информации в условиях автоматизированной бухгалтерии;
– рассмотреть тенденции развития систем автоматизации бухгалтерского учета;
– изучить возможности «1С: предприятия 7.7» в обеспечении гибкости бухгалтерского учета;
– провести анализ организации бухгалтерского учета в
ОАО «Белорусский металлургический завод»

Автоматизация бухгалтерского учета малого предприятия

29 Ноября 2012, контрольная работа

ЗАДАНИЕ 1. Проектирование информационной системы.
Вариант задания. Автоматизация бухгалтерского учета малого предприятия.
ЗАДАНИЕ 3. Расчет экономической эффективности внедрения информационной системы.
1. Рассчитайте экономическую эффективность и совокупную стоимость владения информационной системой в соответствии с международными стандартами ROI.
2. Рассчитайте общие капитальные вложения КAк (данные для расчетов привести условно) в соответствии с Российскими стандартами.
3. Рассчитайте коэффициент эффективности капитальных вложений на создание АСУП Ep в соответствии с Российскими стандартами.
4. Рассчитайте срок окупаемости Т в соответствии с Российскими стандартами.
Параметры для вычисления привести в сводной таблице. Данные привести произвольно.

Автоматизация движения документов в соответствии с рациональной организацией труда

04 Мая 2013, курсовая работа

В последней четверти ХХ века огромное увеличение объемов информации и внедрение компьютерных технологий стали предъявлять повышенные требования к организации информационно-документационного обслуживания. Соответственно, стали меняться и требования к службам, занимающимся информационно-документационным обеспечением. От качества работы такой службы существенно зависят уровень и качество самого управления. Вследствие вышеизложенного, возникает необходимость рационализации отработанных методов поиска, обработки и хранения информации (документов) с разработкой совершенно новых приемов, режимов и методик оценки, анализа и оптимизации как внутренних, так и внешних документационных потоков предприятия, используя современные компьютерные технологии.

Автоматизация документооборота. Cистема электронного документооборота

18 Мая 2014, лекция

В данной работе описана попытка разработки универсальной системы электронного документооборота, которая имеет весь набор существенных функций и интуитивно понятный интерфейс. СЭД может быть внедрена в различные организации. Программа реализована в виде веб-приложения, что позволяет пользователям работать в ней не только с рабочего места, но и везде, где есть доступ в глобальной сети Интернет.

Автоматизация конструирования визуальной модели программной системы

19 Ноября 2013, лабораторная работа

Целью данной работы является реализация визуальной модели программной системы АТМ (Automated Teller Machine ― автоматический банкомат).
Задание: Создайте диаграмму вариантов использования для системы автоматический банкомат.

Автоматизация методической печи. Разработка АСР температуры

12 Декабря 2012, курсовая работа

Строительство новых промышленных объектов и реконструкцию действующих предприятий осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, которая представляет собой комплекс технических документов, содержащих технико-экономическое обоснование целесообразности сооружения нового или действующего объекта и чертежи для производства всех видов строительно-монтажных и строительных работ.

Автоматизация обработки информации по работе туристической фирмы

06 Мая 2012, курсовая работа

Автоматизация туристического агентства — это понятие, которого не существует и не может существовать в принципе. Хотя бы потому, что 90% успеха сделки между агентством и туристом состоит в личном контакте. Туристу важно знать своего менеджера, задать ему самые простые вопросы и просто убедиться, что его отдых был отдан в надежные руки.

Автоматизация оптимизации управления ресурсами предприятий

13 Сентября 2015, курсовая работа

Цель курсовой работы рассмотреть понятие, виды и особенности систем управления ресурсами предприятия по теме курсовой «Автоматизация оптимизации управления ресурсами предприятий» и разработка АИС «Сервисный центр».
Задачи теоретической части курсовой работы:
рассмотреть понятие систем управления ресурсами предприятия и их классификацию;
изучить оценку эффективности внедрения систем управления ресурсами предприятия;
рассмотреть опыт внедрения систем управления ресурсами на предприятиях.

Автоматизация офиса

14 Марта 2013, контрольная работа

Исторически автоматизация началась на производстве и затем распространилась на офис, имея вначале целью лишь автоматизацию рутинной секретарской работы. По мере развития средств коммуникаций автоматизация офисных технологий заинтересовала специалистов и управленцев, которые увидели в ней возможность повысить производительность своего труда.

Автоматизация продажи билетов в кинотеатре

10 Мая 2013, курсовая работа

В данной работе необходимо разработать предложения по автоматизации для продажи билетов в кинотеатре.
Кинотеатр — коммерческое предприятие с зрительными залами, оборудованными для показа фильмов. В зале располагается экран и зрительные места.

Автоматизация процесса тестирования, защита от изменения, подмены и перехвата при передаче данных и от беспрепятственного физического ко

04 Сентября 2013, дипломная работа

Все эти проблемы позволяет решить разработанная мною система тестирования. Основное преимущество трёхзвенной структуры заключается в превосходной степени защиты (к базе данных нет прямого доступа из интернета, многоуровневая защита с различными алгоритмами шифрования).
Для проектирования и разработки базы данных использовались источники [1, 5, 6], для создания приложения тестирования [2, 3], а для обеспечения защиты данных [4, 7].

Автоматизация сервисного центра

25 Ноября 2013, дипломная работа

Целью работы является разработка информационной системы учета и обслуживания клиентов «Р2 Д2»
В рамках сформулированной цели поставлены следующие задачи дипломного исследования:
оценить текущее состояние документации в сервисном центре;
разработать программный продукт, автоматизирующий приема оборудования на ремонт;
проанализировать влияние программы;
оценить эффективность рациональной организации процесса в целом, как комплексно и полно на всех звеньях работы сервисного центра.

Автоматизация системы учета и контроля склада

04 Июня 2013, дипломная работа

Программное обеспечение для работы с базами данных используется на персональных компьютерах уже довольно давно. К сожалению, эти программы либо были элементарными диспетчерами хранения данных и не имели средств разработки приложений, либо были настолько сложны и трудны, что даже хорошо разбирающиеся в компьютерах люди избегали работать с ними до тех пор, пока не получали полных, ориентированных на пользователя приложений.
Целью данного дипломного проекта является разработка системы автоматизации рабочего места по учету складских операций.

Автоматизация складского учета Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия

28 Февраля 2013, дипломная работа

Целью дипломного проекта является разработка программного продукта для автоматизации складского учета Регионального отделения ФСС РФ по РХ. Одним из необходимых требований, предъявленных руководством организации, является минимизация затрат на ввод программы в эксплуатацию и сопровождение. Новая программа позволит оптимизировать складской учет в Региональном отделении ФСС РФ по РХ.
В ходе проведенной работы были сформулированы и решены следующие задачи:
Изучение предметной области;
Анализ входных и выходных данных;
Разработка подсистемы ввода документов, обработки и вывода отчетной информации;
Анализ рынка программных продуктов, для решения задач складского учета;

Автоматизация учета деятельности студентов

07 Июня 2013, курсовая работа

Цель: Создание автоматизированной системы учета деятельности студентов.
Задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели:
Сбор информации о студентах
Группировка информации о студентах
Проектирование базы данных автоматизации учета деятельности студентов
Разработка базы данных автоматизации деятельности студентов
Разработка приложения на Visual Basic 2008, к которому подключается созданная база данных

Автоматизация учета документации и операций по сбыту продукции предприятия

10 Декабря 2013, курсовая работа

В целом, формулируя цельное определение, следует отметить, что сбыт продукции представляет собой комплекс организационно-технических и финансово-экономических мероприятий, связанных с поставкой и реализацией готовой продукции. Основным требованием к сбыту с позиций рыночной экономики является готовность предприятия к удовлетворению выявленного ассортиментного спроса потребителей. Цель данной системы – автоматизация процесса учета документации и операций по сбыту продукции предприятия.

Автоматизация учета общехозяйственных расходов ЗАО "Слатан"

22 Августа 2013, курсовая работа

Целью курсового проекта является выбор и внедрение на предприятии автоматизированной системы учета общехозяйственных расходов, которая позволит создать единую систему их учета, выделение их из общей суммы расходов, а также сравнение текущих показателей общехозяйственных расходов с базовыми.
Необходимость автоматизации данной задачи заключается в том, что на предприятии существуют централизованные Базы Данных (далее БД), но форма работы с информацией, содержащейся в БД, при обработке общехозяйственных расходов нет единой системы их учета и управления ими.

Автоматизация учета приема товаров на реализацию на примере магазина «ПРОДУКТЫ»

24 Декабря 2012, контрольная работа

работа содержит схему учета приема товаров

Автоматизация формирования, хранения и обработки отчетности

12 Февраля 2013, дипломная работа

Целью данной работы является автоматизация формирования, хранения и обработки отчетности, документов и иных форм, непосредственно, связанных с амортизацией основных средств и нематериальных активов, предоставляемых в налоговые службы, а также используемых при ведении бухгалтерского учёта.

Определим следующие задачи:
Изучение теоретических основ встроенного в прикладную систему программного языка и подсистем функционирования программного комплекса.
Анализ законодательной базы.
Исследование экономической составляющей и целесообразности данной разработки.
Реализация и тестирование системы.
Непосредственное внедрение программного продукта и обучение персонала.

Автоматизированная деятельность в налоговой сфере

28 Января 2014, реферат

С образованием в Минфине Информационно-технического департамента работа по внедрению достижений информационных технологий во все сферы деятельности финансовых органов кардинально улучшилась, стала более системной. Были определены стратегические направления деятельности, разработаны нормативные документы по информатизации, концепция развития и внедрения ИТ в Минфине, создан ведомственный фонд алгоритмов и программ. Особое внимание было уделено автоматизации работ центрального аппарата и территориальных органов Министерства, обновлению технических средств и внедрению перспективных направлений информационных технологий. Комплексное решение задачи межуровневого обмена информацией повысить оперативность, достоверность и качество отчетных и аналитических материалов, передаваемых с мест в федеральные органы Минфина.

Автоматизированная база данных с использованием MS Access

09 Сентября 2015, курсовая работа

Цель: разработать автоматизированную базу данных с использованием MS Access для решения задач заказчика.

Задачи:
Исследовать интересующую нас предметную область
Сведения из каждого источника должны сохраняться в отдельной таблице

Автоматизированная информационная система

07 Марта 2013, курсовая работа

Цель нашей работы изучить возможности создания ИС, создать АИС Специальность «Прикладная информатика».
Для осуществления поставленной цели следует решить следующие задачи:
изучить и описать в чем заключается анализ предметной области;
изучить и рассмотреть вопрос проектирования БД;
с помощью СУБД MS Access создать БД Специальность «Прикладная информатика»;
с помощью среды Delphi подготовить приложение для работы с БД;
описать технологию создания БД и приложения;
описать возможности работы с БД и приложением.

Автоматизированная информационная система «Приемная комиссия»

12 Июня 2013, курсовая работа

Вычислительная техника и ее программное обеспечение — катализаторы научно-технического прогресса. Эффект от их использования проявляется не только в отраслях народного хозяйства, но и во всех областях человеческой деятельности: в решении задач автоматизации и перестройки производства на базе новых прогрессивных технологий, в росте производительности труда и сокращении цикла «наука — производство», в повышении научно-технического уровня и качества новой техники, в медицине, образовании, быту. Исходя из всего выше изложенного, мною было предложено установить программное обеспечение «Приемная комиссия». Эта программа позволит работникам приемной комиссии принимать абитуриентов на зачисление и упростить работу сотрудников.