Рефераты по географии

Ауаның қысымы және желдер

24 Марта 2013, реферат

Климат қалыптастырушы факторлар бір-бірімен өзара әрекеттесе отырып, атмосфералық қысымның таралуына, ауа массаларының сипаты мен бағытына және соғатын үстем желдерге ықпал етеді. Қазақстанның ұлан-байтақ аумағында атмосфералық қысым бірдей таралмаған. Әсіресе республиканың жазық бөлігі мен таулы аймактарында ауа қысымының таралуы әр түрлі.
Қысымның әр түрлі болуына жер бетіне күн жылуының әркелкі таралуы себепші болады. Сондықтан республика жерінде қысымның маусымдық өзгеруі жақсы байқалады.

Аурухана ішілік инфекция

02 Апреля 2015, творческая работа

Ауруханаiшiлiк инфекция (АIИ) — науқастың ауруханаға түсуi немесе онда емдiк көмекке жүгiнуi нәтижесiнде оны зақымдайтын кез келген инфекциялық ауру немесе медициналық ұйымда болған кезiнде немесе одан шыққаннан кейiн инкубациялық кезеңде аурудың пайда болу мерзiмiне қарамастан, медициналық ұйым қызметкерiнiң осы мекемедегi жұмысы салдарынан болатын инфекциялық ауру.

Африка

19 Мая 2015, курсовая работа

Африка занимает площадь 29,2 млн км². Протяженность с севера на юг —8 тыс. км, с запада на восток в северной части — 7,5 тыс. км. Особенностью ЭГП многих стран региона является отсутствие выхода к морю. В то же время в странах, выходящих к океану, береговая линия изрезана слабо, что неблагоприятно для строительства крупных портов. На территории Африки расположено 55 государств, из них три монархии, одна (Нигерия) — федеративная республика, остальные — республики. Все страны, за исключением ЮАР, развивающиеся, большинство из них беднейшие в мире (70% населения живёт за чертой бедности)

Ахмет Байтұрсынов (1872-1937)

20 Ноября 2013, творческая работа

Ахмет Байтұрсынов -

Ұлтың ұлы ұстазы
Ағартушы-ұстаз
Тілші-ғалым
Аудармашы

Аэрокосмическое картографирование

15 Мая 2013, курсовая работа

Общегеографические и тематические карты также используют в качестве источников при составлении карт. Однако их значение не ограничивается использованием их для привязки тематического содержания. Они обеспечивают географическую достоверность картографирования, играя роль основы, т.е. того каркаса, относительно которого производится нанесение и последующая увязка тематического содержания составляемой карты и взаимное согласование карт разной тематики. В данной работе большое внимание уделяется аэрокосмическому картографированию, в частности таким вопросам, дешифрование аэроснимков и космических снимков, создание фотокарт и т.д.

Базинский говор сагайского диалекта хакасского языка

14 Ноября 2013, дипломная работа

Цель: Выявить и проанализировать особенности речи жителей сел Нижняя База и Верхняя База.
Задачи:
- изучить историю исследования диалектов хакасского языка;
- описать фонетические, морфологические, лексические особенности речи жителей Нижняя База, Верхняя База;

Байкал – уникальное природное явление

14 Мая 2014, реферат

Байкал— крупнейший резервуар самой неповторимой, по качественным параметрам, пресной воды. Редкая чистота воды достигнута благодаря уникальным обитателям фауны и флоры. Байкал не только уникальное природное явление, но и мощный хозяйственный комплекс. Уникальность и красота Байкала с каждым годом привлекает все большее число туристов, в том числе иностранных. Этому также способствует развивающаяся инфраструктура. Поэтому главной задачей является сохранение целостности экосистемы озера.

Балалар мен жасөспірімдерге гигиеналық тәрбие беру

11 Ноября 2014, реферат

Гигиеналық білім мен гигиеналық дағдылар баланың денсаулығын нығайтуға ғана емес, сонымен бірге баланы әдептілікке, саналылыққа баулиды. Баланы жеке бас гигиенасының талаптарын сақтауға баулу олардың саналы түрде қоғамға қажетті негізгі ережелерді сақтап жүруін қалыптастырады. Балаға гигиеналық тәрбие берудің негізі бала-бақшада басталады, одан ары қарай мектепте тереңірек түсініктер беріледі. Оның негізгі бөлімдері:
Оқу үрдісінде гигиена негіздерінен сабақ беру;

Баламалы энергия көздері

16 Июля 2015, реферат

Бұл үдерістен Қазақстан да артта қалған жоқ. Елбасы «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: «Біз энергияның баламалы түрлерін өндіруді дамытуға, Күн мен желдің энергиясын пайдаланатын технологияларды белсенді енгізуге тиіспіз»,- деген еді.

Балет на телебаченні

27 Января 2014, контрольная работа

Хореографічні номери з'явилися на телеекранах у 2- й пол. 40 -х рр. . Пізніше ТБ стало знайомити глядачів не тільки з окремими фрагментами з балетів , знятих в студійних павільйонах , а й з цілими виставами , трансльованими з театру. Перший оригінальний телебалет «Граф Нулін » Б. В. Асафьева за поемою А. С. Пушкіна був пост . на ЦТ в 1959 балетм . В. А. ВАРКОВИЦЬКИЙ ( сцен. його ж , оператор Д. О. Зайцев , худ . К. Н. Єфімов , С. А. Петерсон ; з О. В. Лепешинська , С. Г. Корінь, А. І. Радунська , Я. Г Санговіч ) . Творці « Графа нулі » прагнули немає наслідувати театр , вистави , зафіксованому на плівці : вони знімали балет , наближаючи його до ігрового худож. фільму .

Балканы и Индо-Гангская низменность

04 Января 2011, реферат

Балканы выделяют в отдельную физико-географическую страну, так как представляет собой полуостров с отдельной собственной горной системой. Здесь свои климатические особенности. Область альпийской складчатости отделяет Балканы от окружающих территорий.

Индо-Гангская низменность – это обширная плоская территория предгорного прогиба, которая вытянута параллельно горным хребтам Гималаев. Климатические, тектонические условия, а также флора и фауна будут различны по сравнению с окружающей территорией, так как окружение представляют собой горы и нагорья Индии, Пакистана и Бангладеша. Поэтому эта низменность также заслуживает статус отдельной физико-географической страны.

Балтийское море

13 Мая 2015, доклад

Сложный рельеф дна и причудливый контур береговой линии предопределяют разнообразие гидрологических и гидрохимических условий моря, от почти пресноводных Ботнического и Финского заливов до высокосоленых проливов в западной части Балтики и от приемлемою состояния воды в центральной части моря у его поверхности до време­намизаморного состояния (т.е. состояния отсутствия растворенного кислорода) в некоторых глубоководных впадинах

Бальжан Ринчинович Буянтуев

12 Февраля 2013, реферат

Бальжан Ринчинович Буянтуев внес большой вклад в развитие географии относительно Бурятии. В своих научных публикация, в выступлениях на конференциях он всегда поднимал вопрос об охране озера Байкал. Он представлял его в Москве, Новосибирске, и др. городах. Еще в половине ХХ века Бальжан Ринчинович говорил, что развитие нашего региона без учета экологических факторов приведет к экологическому кризису.

Балқаш ауданы туралы қысқаша мәлімет

19 Апреля 2015, реферат

Су - жер бетіндегі өмірдің көзі ретінде маңызды табиғи және стратегиялық ресурс болып табылады. Соңғы онжылдықта бүкіл әлемде су ресурстарының ахуалы бойынша алаңдаушылық артып келеді. Себебі, халық саны ұлғайып барады, сондай-ақ өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Бұл өз кезегінде суды пайдаланудың көлемін арттырып отыр. БҰҰ мәліметі бойынша әлемде жылына ауызсудың тапшылығы 230 млрд. текше метр мөлшерінде бағалануда.

Баргузинский заповедник

16 Апреля 2013, доклад

В 1916 году был организован первый государственный заповедник в России для сохранения от истребления ценнейшего пушного зверя – баргузинского соболя, который так и назвали - Баргузинский.
Сейчас это комплексная охраняемая территория, то есть здесь охраняются и изучаются все природные объекты: животные, растения, сообщества организмов, природные комплексы. Экосистемы заповедника никогда не подвергались воздействию антропогенных факторов за исключением охоты местного населения до 1916 года. На сопредельных территориях так же не было хозяйственной деятельности кроме охотничьего промысла.

Баренцево море

11 Мая 2014, доклад

Баренцево море занимает самое западное положение среди арктических морей, омывающих берега России. Оно омывает берега России и Норвегии.
Площадь Баренцева моря - 1405 тыс.км , средний объем воды - 282 тыс.куб.км , глубина до 600 м, средняя глубина - 200 м.

Батиметриялық карта

19 Ноября 2013, лекция

Ұлы Отан соғысы жылдары В.Вернадский Бурабай кентінде өмір сүріп, осы өңірде еңбек етті. Бұл Қазақстан мен Вернадский арасындағы тағы бір дәстүрлі сабақтастықты білдірсе керек. Біздің өңір Кеңес Одағы кезінде өздерінің тың идеяларымен еліміздің дамуына ерекше серпін берген ғалымдардың еңбек етуіне жағдай туғызды. Бұл туралы ол өз күнделігінде Бурабайдың көркем табиғаты мен тұрғындарының ғылыммен айналысуыма игі ықпал етті деп жазады. В.Вернадский Қазақстанда ғылымның дамуына, ғылыми идеяларының өркендеуіне дем беруші тұлға ретінде зор беделге ие болды. Осы жылдары ол «ХХ ғасырда ғылым дамуында жердің геологиялық құбылыстарындағы кеңістік жағдайы туралы», «Ноосфера туралы» сияқты белгілі еңбектерін жазды.

Батыс Еуропа

26 Мая 2013, реферат

Батыс Еуропа аймағына Еуропаның батыс бөлігіндегі Ұлыбритания, Ирландия, Франция, Германия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Австрия және бірнеше ұсақ елдер кіреді. Ұлыбритания мен Ирландия материктегі елдерден жіңішке Ла – Манш бұғазы арқылы бөлініп жатыр. Батыс Еуропа ежелден – ақ шаруашылық пен өркениеттің барынша өркендеген аймағы болып саналады.

Безработное население Белоруссии

15 Ноября 2012, доклад

Справка о временной нетрудоспособности - документ, который удостоверяет факт нетрудоспособности, освобождает от работы (учебы), и в отдельных случаях является основанием для сохранения заработной платы на период временной нетрудоспособности. Сегодня безработные в Беларуси получают 42 тысячи рублей. Смешная по меркам современной жизни, а порой и просто унизительная сумма для человека, оказавшегося в сложной ситуации.
Пособие по безработице в Беларуси намного ниже, чем в соседних странах. Например, средняя величина пособия в Литве — 689,79 лита (около 200 евро). В Польше и Латвии величина пособия высчитывается для каждого в зависимости от приобретенного стажа работы и размера предыдущих зарплат. В России в конце 2008 года была установлена новая величина пособия по безработице — от 850 до 4900 рублей (22-132 доллара). В Беларуси безработным считается только тот, кто становится на учет в службу занятости. Таковых из года в год становится все меньше — прежде всего из-за крайне низкого размера пособия по безработице.

Беларусь и будущее стран Балтии

21 Октября 2015, реферат

Белорусско-балтийские исторические и этнокультурные связи – тема невероятно обширная, насчитывающая уже, наверное, тысячи единиц библиографии. Это естественно, поскольку хронология этих отношений насчитывает более тысячи лет. Современное их состояние формирует тот геополитический и экономический контекст, определяющий актуальную траекторию развития наших стран. В гораздо меньшей степени присутствует футуристическое измерение – то, как мы может представить, сконструировать будущую этническую, политическую и иную конфигурацию в регионе между Балтикой и Полесьем.

Беллинсгаузен Фаддей Фаддевич

22 Апреля 2014, реферат

В 1789 поступил в Кронштадтский морской кадетский корпус. Стал гардемарином и в 1796 совершил плавание к берегам Англии. Успешно ходил по Балтике на судах Ревельской эскадры, в 1797 произведен в мичманы (первый офицерский чин). Любовь к наукам была замечена командиром Кронштадтского порта, рекомендовавшим Беллинсгаузена И.Ф.Крузенштерну.

Беловежская пуща

12 Ноября 2013, творческая работа

Беловежская пуща по числу видов животных не имеет себе равных в Европе. Животное население Беловежской пущи многочисленно и разнообразно. В списке фауны Беловежской пущи насчитывается 59 видов млекопитающих, 227 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 24 вида рыб и более 11 000 беспозвоночных животных. Здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров. Самыми крупными представителями грызунов в пуще являются бобр и белка.

Белогорск и его окрестности

05 Декабря 2013, курсовая работа

Цель - изучить территорию Белогорского района. Задачи: Рассмотреть общую характеристику туристских ресурсов региона. Рассмотреть компоненты природы: рельеф, климат, поверхностные и подземные воды, почвы, растительность и животный мир. Раскрыть понятие ландшафт. Изучить ООПТ - Фазаний питомник «Холодная гора» (Кара-Куш). Рассмотреть экономическую характеристику: промышленность, сельское хозяйство. Рассмотреть историю и культуру: традиции и обычаи местного населения. Изучить комплексную краеведческую экскурсию по Белогорскому району.

Белорусский водный путь: Августовский канал - река Нёман - река Щара - Огинский канал - река Ясельда - река Пина – Днепровско - Бугский канал -

01 Ноября 2013, доклад

Как всем известно, Беларусь — страна рек и озёр. Многие писатели восхищались их красотой. И мне очень захотелось увидеть эти пейзажи. Я решила отправиться в путешествие по «Белорусскому водному пути». Мой путь начался с Августовского канала. Он находится на западе Беларуси. Общая его протяженность около 100 км, по нашей территории протекает всего 22 км. Канал был построен в XIX в., он имел очень важное торговое значение, однако сейчас по назначению не используется. Его используют в туристических целях .Проходит он через очень красивые ландшафты.

Белорусский водный путь

05 Ноября 2013, доклад

Мы, белорусы, живём во истину в богатой стране. Республика Беларусь славится своими реками, озёрами, лесами, болотами. Это ли не богатство? Особенно знаменит наш «Белорусский водный путь».
"Белорусский водный путь: Августовский канал - река Неман - река Щара - Огинский канал - река Ясельда - река Пина - Днепровско-Бугский канал - река Муховец"

Белорусский водный путь

11 Ноября 2013, реферат

В Белоруссии можно совершать путешествия по рекам с переходом из одного водного бассейна в другой. С незапамятных времён в истории человечества реки использовались в хозяйственных целях, в том числе, как пути сообщений. Ещё в глубокой древности наши предки проходили водный путь «из варяг в греки» через верховье Ловоти по её притоку Усвяче в Западную Двину, а потом через её левый приток Каспию в Днепр. Ещё раньше в Белорусском Полесье по инициативе литовского гетмана Огинского был прорыт канал, соединявший реки Щару и Ясельду, что позволяло передвигаться по воде на небольших баржах из Нёмана в Припять.

Белорусский водный путь

25 Ноября 2013, реферат

Мы, белорусы, живём во истину в богатой стране. Республика Беларусь славится своими реками, озёрами, лесами, болотами. Это ли не богатство? Особенно знаменит наш «Белорусский водный путь». Наш путь берёт начало на западе Беларуси, с Августовского канала. Начинается Августовский канал неподалеку от городка Августов, находящегося на территории Польши. Его называют чудом инженерной мысли ХIХ века, это искусственный водный путь, соединивший Неман с бассейном Вислы. В дальнейшем ожидается, что канал войдёт в список мирового наследия ЮНЕСКО. Далее следует река Нёман, протекающая в основном по территории нашей гродненской области. Именно в Неман впадает Августовский канал.

Белорусский водный путь:

13 Ноября 2013, сочинение

Мы, белорусы, живём во истину в богатой стране. Республика Беларусь славится своими реками, озёрами, лесами, болотами. Это ли не богатство? Особенно знаменит наш «Белорусский водный путь».

Белорусский водный путь: Августовский канал – река Неман – река Щара – Огинский канал – река Ясельда – река Пина – Днепровско-Бугский ка

08 Ноября 2015, творческая работа

И правда, Беларусь невозможно представить без многочисленных рек и озер, именно они делают нашу страну такой «чистой» и неповторимой. Не зря ее называют «голубоглазой», ведь если посмотреть на физическую карту Беларуси можно увидеть множество озер и густую речную сеть. Нет ни одного населенного пункта Беларуси в котором не было бы водоема.

Берега Черного Моря

04 Ноября 2013, реферат

Берега Чёрного моря изрезаны мало и, в основном, в северной его части. Единственный крупный полуостров — Крымский. Крупнейшие заливы: Ягорлыцкий, Тендровский, Джарылгачский, Каркинитский, Каламитский и Феодосийский на Украине, Варненский и Бургасский в Болгарии, Синопский и Самсунский — у южных берегов моря, в Турции. На севере и северо-западе при впадении рек разливаются лиманы, имеются заболоченные и солоноватые участки. Общая длина береговой линии — 3400 км.