Światowa organizacja handlu

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2011 в 20:31, реферат

Описание работы

Na obecnym etapie rozwoju, żaden kraj nie może być pełnoprawnym uczestnikiem międzynarodowych stosunków gospodarczych bez członkostwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Nowoczesna gospodarka integruje do handlu światowego, rozwija się rynek światowy i każdy kraj pragnie zająć swoje miejsce w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Bardzo dużą role odgrywa potencjał gospodarczy kraju,stopień rozwoju gospodarczego, przez to jest określona pozycja tego kraju w świecie, dobra publicznego i stosunków z innymi narodami.

Содержание работы

Wstęp
I.Pojęcie WTO i wejście w życie
II.Cele i zasady:
▪ Podstawowe zasady i reguły GATT / WTO:
▪Zasady i klauzule handlu światowego według GATT
▪Zadania
III.Funkcje WTO
IV. Struktura organizacyjna WTO
V.Różnica między WTO a GATT?
VI. Historia przystąpienia Rosji do WTO
VII. Przystąpienie Rosji do WTO. Cele
VIII.Produkcja i handel WTO w perspektywie globalnej

Файлы: 1 файл

Światowa organizacja handlu.docx

— 34.18 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 

Swiatowa Organizacja Handlu

World Trade Organization(WTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tovkus Anzhela

Administracja III rok

Spis treści:

Wstęp

I.Pojęcie WTO i wejście w życie

II.Cele i zasady:

Podstawowe zasady i reguły GATT / WTO:

▪Zasady i klauzule handlu światowego według GATT

▪Zadania

III.Funkcje WTO

IV. Struktura organizacyjna WTO

V.Różnica między  WTO a GATT?

VI. Historia przystąpienia Rosji do WTO

VII. Przystąpienie Rosji do WTO. Cele

VIII.Produkcja i handel WTO w perspektywie globalnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Światowa organizacja handlu 

Na obecnym etapie rozwoju, żaden kraj nie może być pełnoprawnym uczestnikiem międzynarodowych stosunków gospodarczych bez członkostwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO). 
Nowoczesna gospodarka integruje do handlu światowego, rozwija się rynek światowy i każdy kraj pragnie zająć swoje miejsce w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Bardzo dużą role odgrywa potencjał gospodarczy kraju,stopień rozwoju gospodarczego, przez to jest określona pozycja tego kraju w  świecie, dobra publicznego i stosunków z innymi narodami.

Światowa Organizacja Handlu (WTO) jest jedyną światową organizacją międzynarodową zajmuje się zasadami handlu między narodami. W jego sercu są porozumień WTO, wynegocjowane i podpisane przez większość krajów świata handlu i ratyfikowane przez parlamenty. Celem jest pomoc producentom towarów i usług, eksporterów, importerów i prowadzenia ich działalności.

I.Pojęcie i wejście w życie WTO

Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization, WTO) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie. WTO stanowi kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu(General Agreement on Tariffs and Trade - GATT).WTO została powołana na podstawie porozumienia ministrów handlu zagranicznego 117 państw,którzy 15 kwietnia 1994 r. podpisali w Marakeszu(Maroko) akt Rundy Urugwajsiej GATT(Dz.U. z 1995r.,Nr 98, poz. 483). Polska była jednym z państw założycielskich – stosowne porozumienie ratyfikowała już w lipcu 1995. Przez pojęcie WTO należy rozumieć organizację międzynarodową ,zarządzającą wielostronnymi umowami,które odnoszą się do handlu międzynarodowego (GATT) oraz wieloma umowami dotyczącymi konkretnych zagadnień,jest to:subsydia, handeł usługami (General Agreement on Trade in Services-GATS), licencjonowanie importu. WTO stanowi też forum negocjacji dotyczących wielostronnej wymiany handlowej, jej liberalizacji i regulacji w skali globalnej. Światowa Organizacja Handlu rozpoczęła działalność 1 stycznia 1995, a jej siedzibą jest Genewa.

II. Cele i zasady.

 
 WTO ma na celu uregulowanie handlu i stosunków politycznych między członkami organizacji międzynarodowych umów handlowych na podstawie zwanego pakietu Rundy Urugwajskiej wielostronnych negocjacji handlowych (1986-1994 gg.). 
Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu przewiduje ustanowienie stałego forum państw członkowskich w celu rozwiązania kwestii dotyczących wielostronnych stosunków handlowych, jak również za monitorowanie realizacji umów i Rundy Urugwajskiej. WTO działa w taki sam sposób jak GATT, ale także nadzoruje szereg umów handlowych i ma znacznie większe uprawnienia w związku z poprawą wielu procedur podejmowania decyzji. 
Celem WTO jest pomoc producentom towarów i usług, eksporterów, importerów i prowadzenia ich działalności.

1)Podstawowe zasady i reguły GATT / WTO: 
 
   niedyskryminacja handlu; 
   • wzajemne przyznawanie traktowanie narodowego w odniesieniu do towarów i usług pochodzenia zagranicznego; 
   regulacja handlu, głównie za pomocą metod taryfowych; 
   odmowa stosować ilościowych ani innych ograniczeń; 
   przejrzystości polityki handlowej; 
   rozstrzyganie sporów handlowych w drodze konsultacji i negocjacji, itp. 

Wszyscy państwa WTO przyjmują zobowiązanie do realizacji celu dwudziestu podstawowych umów i instrumentów prawnych, połączone terminem "wielostronnych porozumień handlowych" . Tak więc, WTO jest rodzajem wielostronnej umowy (umowy serwisowe), zasad i przepisów, które były na więcej niż 90% światowego handlu towarami i usługami. 

2)Zasady i klauzule handlu światowego według GATT

•Klauzula narodowa stanowi, że towary zagraniczne nie powinny być traktowane gorzej niż wyroby krajowe.

Zasada wzajemności (zwana też zasadą korzyści i koncesji) polega na udzielaniu wzajemnych ustępstw w dziedzinie ułatwień dostępu do rynku krajowego dla towarów importowanych.

3)Głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania wewnętrznego ustawodawstwa do norm Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. Sytuacje kiedy ma miejsce handel usługami:

 • sprzedaż transgraniczna
 • świadczenie i konsumpcja usług za granicą
 • obecność handlowa za granicą
 • fizyczna obecność świadczących usługi
 

Przewodniczącym WTO jest Pascal Lamy. Organizacja, wg stanu na lipiec 2008, liczyła 153 członków. Ostatnim państwem przyjętym w szeregi organizacji jest Republika Zielonego Przylądka.Dzięki osiągniętemu porozumieniu w najbliższym czasie spodziewane jest wejście Rosji.

III.Funkcje

Najważniejsze funkcje WTO:

•kontrola nad przestrzeganiem porozumień Rundy Urugwajskiej;

•wielostronnych negocjacji handlowych i dyskusji między zainteresowanymi państwami członkowskimi;

•rozstrzygania sporów handlowych, monitorowanie krajowych państw członkowskich polityki handlowej, pomocy technicznej dla krajów rozwijających się w sprawach związanych z WTO ;

•współpraca z wyspecjalizowanymi organizacjami międzynarodowymi.

IV. Struktura organizacyjna WTO

 • Konferencja Ministerialna najważniejszym organem WTO. Podejmuje decyzje w kluczowych sprawach dotyczących wielostronnych porozumień handlowych, członkostwa  i interpretacji statutu. Zwoływana  co najmniej raz na 2 lata.
 • Organami pomocniczymi Konf. Min. - Komitety ds. Handlu i Rozwoju, Ochrony Bilansu Płatniczego oraz Budżetu, Finansów i Administracji.
 • Rada Generalna (RG) – działający między kolejnymi Konf. Min. organ wykonawczy złożony z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Jest też Organem Rozstrzygania Sporów i Org. Przeglądu Polityki Handl.
 • Organy Pomocn. RG – Rada ds. Handlu Towarami, ds.Handlu Usługami, ds. Praw Własności Intelektualnej.
 • Sekretariat WTO (w Genewie) na czele z Dyrektorem Generalnym (Pascal Lamy z Francji).

V.Różnica między  WTO a GATT?

   
  Światowa Organizacja Handlu nie tylko jest kontynuacją GATT,  ona całkowicie zastąpiła swojego poprzednika i jest zupełnie inna. Wśród głównych różnic są następujące:

  1. GATT - to zbiór zasad ustanowionych przez międzynarodowe umowy, które nie stwarza ramy instytucjonalne. Chociaż GATT nabył nieoficjalny status de facto organizacji międzynarodowej, życie wymagało przejścia do bardziej doskonałego mechanizmu. WTO jest stałą organizacją, która ma własny sekretariat. 

 • 2. GATT było zastosowane na "czasowo", chociaż ,po ponad czterdziestu lat swego istnienia - rząd wolał wziąć pod uwagę zobowiązania, w nim zawarte, działające w sposób ciągły.  Zobowiązania WTO są pełne i są trwałe. Są one ratyfikowane przez parlamenty wszystkich państw członkowskich, które nie byłe w stosunkach z GATT. 
 • 3. GATT zasady stosowane wyłącznie do wymiany towarowej. Oprócz towarów, WTO obejmuje handlu usługami i handlowych aspektów własności intelektualnej. 
 • 4. Chociaż GATT i był wielostronnym instrumentem międzynarodowym, do początku lat  80 było dodano wiele nowych umów, w których członki GATT mogłi uczestniczyć, ale nie było to wymagane. Wszystkie umowy, które stanowią podstawę WTO są wiążące dla wszystkich członków WTO, a więc zawierane normy prawne są obowiązkami dla wszystkich członków organizacji.
 • 5. Obecny spór w ramach WTO system rozliczeń jest bardziej precyzyjny i operacyjny, działa prawie automatycznie, a więc prawdopodobieństwo, że zostanie on zablokowany, znacznie mniej niż w starym systemie GATT. Wykonanie decyzji, w sprawie rozstrzygania sporów, będzie łatwiejsze do wdrożenia w praktyce. 

  "GATT 1947" nadal działał do końca 1995 r., który dał wszystkim członkom GATT  czas dla przystąpienia do WTO. Ponadto GATT kontynuuje swoje życie "GATT 1994", który jest prawnie inny niż GATT 1947, spełniając wymogi dnia dzisiejszego. "GATT 1994" jest integralną częścią porozumienia WTO, i nadal reguluje przepisy międzynarodowego handlu towarami. 
  WTO różni się od GATT nie tylko tym, że reprezentował więcej państw członkowskich niż GATT, ale również szerszym handlem i działalnością polityczną. GATT działał wyłącznie w zakresie handlu towarami;  WTO obejmuje handel towarami, usługami i "pomysłami", czyli własności intelektualnej i inwestycji .
   

VI. Historia przystąpienia Rosji do WTO  
 
W połowie 1992 roku Federacja Rosyjska otrzymała status obserwatora z Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), kiedy formalnie odziedziczył ten status w organizacji międzynarodowej byłego Związku Radzieckiego. 
W czerwcu 1993 r. prezydent Rosji Borys Jelcyn przekazał A. Dunkelu, byłemu w tej chwili Dyrektora Generalnego GATT, oficjalne oświadczenie rządu rosyjskiego o zamiarze przystąpienia do GATT jako pełnoprawny uczestnik. Ten krok był początkiem rozpoczęcia procesu przystąpienia Rosji do tej wpływowej organizacji handlu międzynarodowego. 
W celu koordynacji procesu przystąpienia w 1993 roku, powstała Komisja Interagency (IAC) GATT. Prowadzeniem agencji w tym procesie negocjacji było MINISTERSTWO Stosunków Gospodarczych z Zagranicą Rosji. Ze względu na zmianę instytucjonalnego statusu GATT i powstaniem Światowej Organizacji Handlu, komisja ta została przekształcona w 1996 roku na Komisje Interagency w sprawach WTO. W sierpniu 1997 r. na podstawie tej Komisji powstała Komisja Rządowa Federacji Rosyjskiej do WTO.Transfer do Sekretariatu GATT w lutym 1994 r. Memorandum of System handlu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej jako pierwszy praktyczny krok w procesie przystąpienia Rosji do GATT. W związku z zakończeniem Rundy Urugwajskiej wielostronnych negocjacji handlowych i utworzenie WTO,w grudniu 1994 roku został przeniesiony oficjalny wniosek rządu Federacji Rosyjskiej o zamiarze przystąpienia Rosji
do organizacji. W kwietniu 1995 roku odbyły się przesłuchania Dumy państwowej o Przystąpieniu Rosji do WTO, dyskusje zostały zatwierdzone ustawodawcą. We wrześniu 1995 r. na posiedzeniu Rosyjski Rząd, uznał kwestie związane z przystąpieniem i określeniem środków w celu promowania procesu negocjacji. Ze względu na znaczenie tego zadania główne podejścia przyłączenia Rosji w WTO ustalane na mocy decyzji Rządu Federacji Rosyjskiej. 

VII. Przystąpienie Rosji do WTO. Cele

Zgodnie z ustaloną procedurą  przystąpienia do WTO, Rosja ropoczeła wieloetapowy i raczej długoterminowy proces. Rejestracja członkostwa w tej wpływowej organizacji międzynarodowej, która prowadzi szkolenia i wdrażania wielostronnych i dwustronnych 
negocjacji z państw członkowskich WTO. Głównym zadaniem Rosji w negocjacjach jest stworzenie warunków dla członkostwa w WTO, co uniemożliwia naruszenie jego praw w handlu międzynarodowym, zapewni rzeczywistą poprawę w dostępie do światowego rynku towarów i usług. 
Przystąpienie do WTO wynika z problemów współczesnej polityki handlowej Rosji, które skierowane na skuteczną integrację w gospodarce światowej i handlu międzynarodowego, i obejmują: 
- otrzymanie lepszych i niedyskryminacyjnych warunków dostępu dla rosyjskich towarów i usług na rynki zagraniczne; 
- rozwój potencjału eksportowego kraju i "pielęgnować" strukturę rosyjskiego eksportu; 
- Zapewnienie odpowiedniej ochrony krajowych producentów w dość otwartej gospodarce na podstawie przepisów i stosowaniu zasad WTO.

Główne korzyści z udziału Rosji w WTO polegają na: 
- tworzeniu bardziej przyjaznych, niedyskryminacyjnych, stabilnych i 
przewidywalnych warunków dla handlu i innych form działalności gospodarczej; 
- dostępu do mechanizmu WTO w celu rozwiązania sporów handlowych jak bardziej 
skuteczne (i prawie jedyne) narzędzie do ochrony interesów handlowych jego członków narodów, z ich nieuczciwych uprzedzeń; 
- wprowadzeniu do stosowania zasad WTO i przepisów w rosyjskiej praktyce handlu zagranicznego i przepisów dotyczących międzynarodowych doświadczeń w dziedzinie regulacji handlu.
 
 

VIII.Produkcja i handel WTO w perspektywie globalnej 

Egipski ekonomista i krytyk neokolonializmu Samir Amin pisze, że przejście GATT WTO była centralnym nowych form zarządzania gospodarką zbiorowego imperializm świata: 
 
"WTO z pewnością utworzony w celu konsolidacji i legalizacji "przewagę" ponadnarodowego kapitału. Prawa produkcji i prawa autorskie do WTO zostały sformułowane w taki sposób, aby zapewnić monopol korporacji międzynarodowych, w celu zagwarantowania ich zysków i umieszczone w sposób każda próba niezależnych industrializacji w obwodzie przeszkody prawie nie do pokonania. WTO - to nie tylko organizacja regulacji handlu światowego, funkcje WTO są znacznie szersze. Należy wprowadzić wspólne zasady zarządzania rynków krajowych i międzynarodowych, i radykalnej koncepcji "wolnego handlu". Prowadzi to do reorganizacji systemu produkcji w interesie najsilniejszych, czyli kapitału ponadnarodowego. Oznacza to, że WTO chce organizować produkcję na skalę globalną, (dla ubogich - przynajmniej w części, "nadrabiania"), i zmaksymalizować zyski. W ramach projektu "Zarządzanie w gospodarce światowej w WTO" w pełnym znaczeniu tego słowa - skrajnie reakcyjne: jego celem jest powrót do starej formy międzynarodowego podziału pracy. Dlatego WTO dla mnie - naprawdę nowa kolonialna posługa "osiem". WTO odgrywa w stosunku do wszystkich krajów na peryferiach tej samej roli: aby zapobiec kolonie stać się konkurentami w przyszłości, a do tego zabrać od obrzeża prawa do samostanowienia, prawa i regulacji dotyczących działalności miasta stołecznego w tych krajach. Faktycznie istniejących kapitalizmu jest zgodna z systematyczną ochroną z najsilniejszych monopoli. Teoria wulgarnych ekonomii (teoria wymyślonego kapitalizmu) na "cnót" wolnego handlu - propaganda tylko w najprostszym sensie, że to kłamstwo. Należę do tych, którzy określają kapitalizm nie jest przez "rynek", a wraz z Braudel - po odstaniu ponad siły rynkowej ". 
 
WTO nie pozwala krajów do ochrony ich obrzeżach przemysłu ceł i subsydiów, ale w kraju centrum ("Siedem") w dalszym ciągu zwracać dotacji, takie jak w rolnictwie. USA nałożyła również kontyngenty na stali w celu ochrony przed zagraniczną konkurencją, American dotyczy stali.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.economy.gov.ru/minec/main

http://www.wto.org/.

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp.

Rymarczyk, J. (2005). Handel zagraniczny. Warszawa: "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne".

В.И, Гагаринов. (2007). Россия в международной торговле. Москва: "АСА".

Г.Ю.Волков, Г.П.Солодков (2005). Международная торговля. Москва : "Феникс".

Ждановская, А. (2009). Спільне , 50-62.

И.В.Зенкин. (2003). Право Всемирная торговой Организации.Учебное пособие. Москва.

материал, С. (2006). Комитет  РСПП по торговой политике и ВТО  Всемирная Торговая организация  и Россия. 14. 

Информация о работе Światowa organizacja handlu