Аналіз імовірності банкрутства за 2-факторною і 5-факторною моделями Едварда Альтмана

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2013 в 22:21, контрольная работа

Описание работы

Американський економіст Едвард Альтман розбив і запропонував кілька тестових моделей для визначення ймовірності банкрутства.
Найпростішою з них є двофакторна модель, яка має такий вигляд:
Z = -0.3877 – 1.0736 X1 + 0.0579 X2

Файлы: 1 файл

Аналіз імовірності банкрутства МІЙ.docx

— 251.35 Кб (Скачать файл)

Міністерство  освіти І науки УКРАЇНИ

Національний  Університет "Львівська Політехніка"

 

 

 

Аналіз імовірності банкрутства

за 2-факторною і 5-факторною моделями Едварда Альтмана

 

 

 

Виконала:

ст. гр. МОРм-11

Сулік І.О.

 

                                                                                 Перевірила:

                                                                                  Кулініч Т.В.

 

 

Львів – 2013

 

Аналіз імовірності  банкрутства

Відкрите акціонерне товариство

 «Західний регіональний центр  туризму»


ЄДРПОУ:  13829065

Юридична  адреса: м.Львів пл. Міцкевича,1

Діяльність: 63.30.0 Послуги з організації подорожувань

 

Американський економіст Едвард Альтман розбив і запропонував кілька тестових моделей для визначення ймовірності банкрутства.

Найпростішою з них є двофакторна модель, яка має такий вигляд:

Z = -0.3877 – 1.0736 X1 + 0.0579 X2 .

Де  Х1 – КТЛ - коефіцієнт поточної ліквідності 

Х2 (ЗК/П) – коефіцієнт фінансової залежності .

ЗК - позиковий капітал; П - пасиви.

При значенні Z-0, імовірність  збанкрутувати=50%, при Z<0, то імовірність  банкрутства< 50%, при Z>0 ймовірність  настання банкрутства висока.

 
Х1=II розділ А (р.260)/IVрозділ П (р.620)

2010 Х1  =  125.4/7,2 = 17,4167

2011 Х= 258,7/30,7= 8,4267

2012 Х1 = 271,9/23=11,8217

 

Х2= 430р+480р+620р+630р/ ∑П

2010 Х2 = (0+0+7,2+0)/1100,9 = 0,0065

2011 Х2 =(0+0+30,7+0)/539,3= 0,0569

2012 Х2= (0+0+23+0)/523,9=0,0439

 

2010

2011

2012

Х1

17.4167

8.4267

11.8217

Х2

0.0065

0.0569

0.0439

Z

-19.0859

-9.4313

-13.0769


 

Так як, z за всі проаналізовані роки є менше 0, можна зробити висновок,  що для даного підприємства загроза банкрутства незначна (менше 50%).

Формула розрахунку п'ятифакторної моделі Е. Альтмана має вигляд:

 

Z = 1,2 * Х1 + 1,4 * Х2 + 3,3 * Х3 + 0,6 * Х4 + Х5, де:

 

X1 = оборотний капітал  до суми активів підприємства. Показник оцінює суму чистих  ліквідних активів компанії стосовно  до сукупних активів; 
X2 = не розподілений прибуток до суми активів підприємства, відображає рівень фінансового важеля компанії;

X3 = прибуток до оподаткування  до загальної вартості активів.  Показник відображає ефективність  операційної діяльності компанії. 
X4 = ринкова вартість власного капіталу / бухгалтерська (балансова) вартість всіх зобов'язань;

Х5 = обсяг продажів до загальної  величини активів підприємства характеризує рентабельність активів підприємства.

В результаті підрахунку Z - показника для конкретного підприємства робиться висновок:   

  • якщо Z <1,81 - імовірність банкрутства становить від 80 до 100%;
  • якщо 2,77<=Z<1,81-середня ймовірність краху компанії від 35 до50 %  
  • якщо 2,99 <Z <2,77 - імовірність банкрутства невелика від 15 до 20%; 
  • якщо Z>3- ситуація на підприємстві стабільна, ризик неплатоспроможності протягом найближчих двох років украй малий.

2010 :

Х1=125,4/1100,9=0,1139

Х2=-85,5/1100,9=-0,0777

Х3=3,9/1100,9= 0,0035

Х4=1093,7/7,2 = 151,9027

Х5=1697,9/1100,9= 1,5423

2011:

 Х1= 258,7/539,3=0,4797

Х2=-76,6/539,3=-0,1420

Х3=11,7/539,3= 0,0217

Х4=508,6/30,7=16,5668

Х5=1143,2/539,3= 2,1198

2012:

 Х1=271,9/523,9=0,519

 Х2=-84,4/523,9=0,1611

 Х3=-3,7/523,9=0,0071

Х4=500,9/23=21,7783

 Х5=1814,2/523,9=3,4629

Розраховуємо Z:

Z = 1,2 * Х1 + 1,4 * Х2 + 3,3 * Х3 + 0,6 * Х4 + Х5

 

2010

2011

2012

х1

0,1139

0,4797

0,519

х2

-0,078

-0,142

0,1611

х3

0,0035

0,0217

0,0071

х4

151,9

16,567

21,7783

х5

1,5423

2,1198

3,4629

z

92,72337

12,50833

17,40165


 

Отже, із вищенаведених показників можна зробити висновок, що підприємству банкрутство не загрожує як і в  двох факторній моделі. Ситуація на підприємстві стабільна, ризик неплатоспроможності протягом найближчих двох років украй малий.

 

Добрий день, iryna1801! Вийти


Річна фінансова  звітність 2010

 

Баланс

Форма № 1-м


 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

967.9

968.6

- первісна вартість

031

1789.3

1793.5

- знос

032

( 821.4 )

( 824.9 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

4.2

4.2

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

972.1

972.8

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

8.1

9.1

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

5.6

8.8

- первісна вартість

161

5.6

8.8

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

6.7

5.2

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

11.5

21.5

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

45

17.9

- в іноземній валюті

240

1

0.8

Інші оборотні активи

250

47

62.1

Усього за розділом II

260

124.9

125.4

III. Витрати майбутніх періодів

270

2.7

2.7

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1099.7

1100.9


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

234.3

234.3

Додатковий вкладений капітал

320

944.9

944.9

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-88

-85.5

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

1091.2

1093.7

II. Забезпечення наступних виплат  та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

0.4

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

6.3

6.8

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

2.2

0

Усього за розділом IV

620

8.5

7.2

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1099.7

1100.9


 

Примітки

 

Керівник

Павлiш М.В.

Головний бухгалтер

Фесун О.П.


Звіт про фінансові результати за 2010 рік

Форма № 2-м

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1697.9

1085

Непрямі податки та інші вирахування  з доходу

020

( 83.3 )

( 70.8 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

1614.6

1014.2

Інші операційні доходи

040

52.5

0.3

Інші звичайні доходи

050

0

0

Надзвичайні доходи

060

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

1667.1

1014.5

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного  виробництва і готової продукції

080

0

0

Матеріальні затрати

090

( 10.6 )

( 12.5 )

Витрати на оплату праці

100

( 200.8 )

( 165.9 )

Відрахування на соціальні заходи

110

( 72.8 )

( 59.1 )

Амортизація

120

( 3.5 )

( 4.4 )

Інші операційні витрати

130

( 116.3 )

( 122.2 )

у тому числі:

131

( 0 )

( 0 )

 

140

( 1259.2 )

( 632.2 )

Інші звичайні витрати

150

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні витрати

160

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток

170

( 1 )

( 4.6 )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170)

180

( 1664.2 )

( 1000.9 )

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)

190

2.9

13.6

Дохід від первісного визнання біологічних  активів і сільськогосподарської  продукції та дохід від зміни  вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних  активів і сільськогосподарської  продукції та витрати від зміни  вартості поточних біологічних активів

202

0

0

Информация о работе Аналіз імовірності банкрутства за 2-факторною і 5-факторною моделями Едварда Альтмана