Діяльність Пенсійного фонду (основні завдання та нормативно-правові засади діяльності органу)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2013 в 13:37, контрольная работа

Описание работы

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України (далі – Міністр).
Пенсійний фонд України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

Файлы: 1 файл

Діяльність Пенсійного фонду.docx

— 35.43 Кб (Скачать файл)

Діяльність Пенсійного фонду (основні  завдання та нормативно-правові засади діяльності органу) 

 

 

            Пенсійний фонд України є  центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується  і координується Кабінетом Міністрів  України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України (далі – Міністр).            

Пенсійний фонд України входить  до системи органів виконавчої влади  і забезпечує реалізацію державної  політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).            

Пенсійний фонд України у  своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів  України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими актами законодавства  України, а також дорученнями  Президента України та Міністра.            

Пенсійний фонд України  узагальнює практику застосування законодавства  з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення  законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики України та в установленому порядку подає їх Міністру. 

 

Основними завданнями Пенсійного фонду України є:            

реалізація державної  політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску;            

внесення пропозицій Міністру щодо формування державної політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від  сплати єдиного внеску;            

керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;            

призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного грошового  утримання суддям у відставці  та підготовка документів для їх виплати;             

забезпечення своєчасного  і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством;            

ефективне та цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового  планування, звітності та системи  контролю за витрачанням коштів;            

забезпечення збору, ведення  обліку надходжень від сплати єдиного  внеску, інших коштів відповідно до законодавства та здійснення контролю за їх сплатою;

виконання інших завдань, визначених законами України та покладених на Пенсійний фонд України Президентом  України.          

направления    Пенсійниого фонда України :            

1) вивчає  та аналізує ситуацію у сфері  пенсійного забезпечення, забезпечує  проведення щорічних актуарних розрахунків фінансового стану системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;            

2) розробляє  проект бюджету Пенсійного фонду  України, складає звіт про його  виконання та подає їх у  встановленому порядку Міністру  для внесення на розгляд Кабінету  Міністрів України, здійснює ефективний  розподіл фінансових ресурсів  для пенсійного забезпечення;            

3) організовує  роботу з формування, автоматизованого  оброблення інформації в системі  Пенсійного фонду України та  веде Державний реєстр загальнообов'язкового  державного соціального страхування;             

4) здійснює  заходи щодо забезпечення доступу  до даних Державного реєстру  загальнообов'язкового державного  соціального страхування;            

5) організовує,  координує та контролює роботу  головних управлінь Пенсійного  фонду України в Автономній  Республіці Крим, областях, містах  Києві та Севастополі, управлінь  у районах, містах і районах  у містах щодо:            

забезпечення  додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів  законодавства про пенсійне забезпечення і законодавства про збір та ведення  обліку єдиного внеску;            

повного і  своєчасного обліку платників єдиного  внеску;            

забезпечення  збору та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску, інших  коштів відповідно до законодавства;            

здійснення  контролю за додержанням законодавства  про збір та ведення обліку єдиного  внеску, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску, страхових  внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, призначенням (перерахунком) і виплатою пенсій, щомісячного довічного грошового  утримання суддям у відставці  та іншими виплатами, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок  коштів Пенсійного фонду України, інших  джерел, визначених законодавством;            

стягнення у  передбаченому законодавством порядку  своєчасно не нарахованих та/або  не сплачених сум єдиного внеску, страхових внесків та інших платежів;             

застосовування  фінансових санкцій, передбачених законом;             

призначення (перерахунку) і виплати пенсій та щомісячного довічного грошового  утримання суддям у відставці;            

забезпечення  своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які  згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду  України та інших джерел, визначених законодавством;            

обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення  статистичної та бухгалтерської звітності;             

надання страхувальникам  та застрахованим особам інформації, визначеної законодавством;            

6) забезпечує  проведення конкурсного відбору  банків, які здійснюють виплату  та доставку пенсій;            

7) вживає  відповідно до законодавства  та міжнародних договорів України  заходів до переказування пенсій  громадянам, які виїхали на постійне  місце проживання за кордон, та  виплати пенсій пенсіонерам іноземних  держав, які постійно проживають  в Україні;            

8) здійснює  у межах своїх повноважень  контроль за цільовим використанням  коштів Пенсійного фонду України,  інших коштів, призначених для  виплати пенсій та щомісячного  довічного грошового утримання  суддям у відставці;            

9) аналізує  та разом із фондами загальнообов'язкового  державного соціального страхування  прогнозує надходження коштів  від сплати єдиного внеску;            

10) подає в  установленому законодавством порядку  Міністерству соціальної політики  України пропозиції щодо зміни  розміру єдиного внеску та  щодо розподілу коштів від  його сплати, що спрямовуються  на загальнообов'язкове державне  пенсійне страхування;            

11) дає роз'яснення  з питань застосування законодавства  про збір та ведення обліку  єдиного внеску та разом із  Міністерством соціальної політики  України - з питань призначення,  перерахунку та виплати пенсій;             

12) встановлює  і підтримує міжнародні зв'язки  з міжнародними організаціями,  за погодженням із Міністром  укладає угоди з відповідними  органами іноземних держав про  співробітництво у сфері пенсійного  забезпечення та з інших питань, що належать до компетенції  Пенсійного фонду України;            

13) організовує  професійну підготовку та підвищення  кваліфікації працівників Пенсійного  фонду України, узагальнює та  поширює прогресивні форми і  методи роботи;            

14) вносить  пропозиції Міністерству соціальної  політики України та іншим  центральним органам виконавчої  влади щодо розроблення прогнозних  показників економічного і соціального  розвитку України та проекту  Державного бюджету України;            

15) проводить  у межах своїх повноважень  інформаційно-роз'яснювальну роботу  серед населення;            

16) готує звітність,  передбачену законодавством;            

17) здійснює  інші повноваження, визначені законами  України та покладені на Пенсійний  фонд України Президентом України.

 

 

 
Нормативно-правові  акти за предметом правового регулювання,

що визначають статус Пенсійного фонду та його органів, їх структуру, порядок організації  їх роботи, статус, повноваження, права  та обов’язки працівників 

 

- Кодекс законів про працю України;

- Закон України від 09.07.2003 № 1058-VІ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

- Закон України від 16.12.93 № 3723-XII “Про державну службу”;

- Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI “Про державну службу”;

- Указ Президента України від 31.10.2008 № 982 “Про символіку Пенсійного фонду України”;

- Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”;

- Указ Президента України від 06.04.2011 № 384 “Про Положення про Пенсійний фонд України”;

- постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 660 “Про правління Пенсійного фонду України”;

- постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 803 “Про утворення територіальних органів Пенсійного фонду України”;

- Положення про  головні управління Пенсійного  фонду України в Автономній  Республіці Крим, областях, містах  Києві та Севастополі, затверджене  постановою правлення Пенсійного  фонду України від 27.06.2002 №  11-2, в редакції постанови правління  Пенсійного фонду України від  25.02.2008 № 5-5, зареєстрованої в Міністерстві  юстиції України 13.03.2008 за №  208/14899;

- Положення про  управління Пенсійного фонду  України в районах, містах і  районах у містах, затверджене  постановою правління Пенсійного  фонду України від 30.04.2002 №  8-2, в редакції постанови правління  Пенсійного фонду України від  25.02.2008 № 5-5, зареєстрованої в Міністерстві  юстиції України 13.03.2008 за №  209/14900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательная база деятельности Пенсионного фонда 

 

Согласно статье 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и Положением о Пенсионном фонде, утвержденным Указом Президента Украины от 06.04.2011 № 384, предусмотрено, что Пенсионный фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины и законами Украины, актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины , приказами Министерства социальной политики Украины, другими актами законодательства Украины, а также поручениями Президента Украины и Вице-премьер-министра Украины - Министра социальной политики Украины.

Правления Пенсионного фонда Украины наделено полномочиями издавать постановления, утверждать положения, инструкции и другие нормативно-правовые акты Пенсионного фонда Украины. 

 

 

  

 


Информация о работе Діяльність Пенсійного фонду (основні завдання та нормативно-правові засади діяльності органу)