Характеристика різновидів методу опитування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Августа 2013 в 16:18, курсовая работа

Описание работы

Опитування – метод в соціології, який дає змогу отримати первинну соціологічну інформацію. На сьогодні даний метод являється одним із популярних методів в соціології, про це свідчить велика кількість процедур даного методу, які проводять різні соціологічні служби. Опитування засноване на соціально-психологічній взаємодії анкетера (інтерв’юера) та респондента, яка відбувається із застосуванням переліку більш-менш формалізованих питань.
Однією з переваг опитування являється те, що воно дозволяє виявити особливості сприйняття людиною тих фактів і подій, що відбулися і відбуваються, а також одержати оцінки щодо розвитку їх в майбутньому. Якщо опитування проведене організовано у відповідності до наукових вимог та із залученням кваліфікованих анкетерів та інтерв’юерів, то воно забезпечує оперативність одержання достовірної інформації безпосередньо від представників досліджуваного об’єкту.

Содержание работы

ВСТУП..............................................................................................................стор.
РОЗДІЛ І : Основні відомості про методи соціологічних досліджень.
Метод опитування…………………………………………………………….стор.
РОЗДІЛ ІІ : Характеристика різновидів методу опитування………………стор.
ВИСНОВКИ......................................................................................................стор.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................стор.

Файлы: 1 файл

курсач.docx

— 67.06 Кб (Скачать файл)

ЗМІСТ

ВСТУП..............................................................................................................стор.

РОЗДІЛ І : Основні відомості  про методи соціологічних досліджень.

Метод опитування…………………………………………………………….стор.

РОЗДІЛ ІІ : Характеристика різновидів методу опитування………………стор.

ВИСНОВКИ......................................................................................................стор.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................стор.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Актуальність  теми

Опитування  – метод в соціології, який дає змогу отримати первинну соціологічну інформацію. На сьогодні даний метод являється одним із популярних методів в соціології, про це свідчить велика кількість процедур даного методу, які проводять різні соціологічні служби. Опитування засноване на соціально-психологічній взаємодії анкетера (інтерв’юера) та респондента, яка відбувається із застосуванням переліку більш-менш формалізованих питань.

Однією  з переваг опитування являється  те, що воно дозволяє виявити  особливості  сприйняття людиною тих фактів і подій, що відбулися і відбуваються, а також одержати оцінки щодо розвитку їх в майбутньому. Якщо опитування проведене організовано у відповідності до наукових вимог та із залученням кваліфікованих анкетерів та інтерв’юерів, то воно забезпечує оперативність одержання достовірної інформації безпосередньо від представників досліджуваного об’єкту.

Взагалі, соціологічне опитування займає важливе  місце  в соціологічних дослідженнях, оскільки основне його призначення  криється в отриманні соціологічних  даних про стан суспільної, індивідуальної думки. а також про факти, події та оцінку, які пов’язані з життєдіяльністю респондентів.

За  підрахунками деяких вчених, за допомогою  опитування збирається практично  90 %  всієї емпіричної інформації. Опитування також являється ведучим методом при вивченні сфери свідомості людини. Цей метод особливо вагомий в тих випадках, коли в дослідженні соціальних процесів та явищ, які являються малодоступними безпосередньому спостереженню, а також у тих випадках, коли сфера, що вивчається слабо забезпечена документальною інформацією.

Соціологічне  опитування на відміну від інших  методів збору соціологічної  інформації дозволяє „вловити” через  систему формалізованих запитань не тільки акцентування міркувань респондента, але і нюанси, відтінки їх настрою та структури розуміння, а також  виявити роль інтуїтивних аспектів у їхній поведінці. Тому багато дослідників вважають опитування найбільш простим та доступним методом збору первинної соціологічної інформації. Насправді, оперативність, простота, економічність цього методу роблять його дуже популярним та приоритетним у порівнянні з іншими методами соціологічних досліджень.

Мета  та завдання дослідження

Метою даної роботи є поглиблення своїх  знань з дисципліни „Становлення методів опитування та його різновидів”, поряд з темою „Пізнавальні можливості методу опитування”.

Завдання  цієї роботи криється у з’ясуванні сутності, значення опитування як методу збору первинної соціологічної  інформації з нахилом того, які  пізнавальні можливості дозволяє опитування.

Предмет та об’єкт дослідження

Об’єктом  даної роботи являється опитування, як соціологічний метод збору  первинної інформації.

Предмет – значення пізнавальних можливостей  опитування як методу збору первинної  соціологічної інформації.

Методологія та методи дослідження

Тему  даної роботи можна вивчати багатьма методами та способами, але в даній  роботі використовується метод дослідження  літератури. В соціології такий метод  називають методом аналізу документів, де в якості документів виступають підручники, наукові публікації, журнали, тощо.

Практичне значення роботи

Дану  роботу можна використовувати при  підготовці до практичних та семінарських занять, а також як лекційний матеріал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  І :

Методи соціологічних досліджень

Важливіша особливість емпіричного  соціологічного дослідження полягає в тому, що використовуються специфічні методи збирання інформації, що дозволяє вести якісний аналіз соціальних проблем, включаючи складні з них, становище суспільної думки, особливості суспільної, групової свідомості людей та ін.

Виділяється чотири основних методи емпіричного соціологічного дослідження: аналіз документів, спостереження, опит і соціальний експеримент, що розділяються в залежності від становлення фактів свідомості, а також способу їх фіксації, шляхи та методи їх використання.

Аналіз, класифікація документа.

В соціології документом називається спеціально створений людиною предмет, що призначається для передачі або збереження інформації. За способом фіксації інформації розрізняють: рукописні і друковані документи, записи на кіно- і фотоплівку, магнітній стрічці. За метою призначення виділяються матеріали, що їх відбирають самі дослідники. Такі документи називають цільові. Та соціолог відбирає матеріали, що складені заради іншої мети, тобто наявні документи. Звичайно, в соціологічному дослідженні саме такі документи і називаються власною документальною інформацією. За ступенем персоніфікації документи поділяються на особові і безособові. Особовими документами є картотеки індивідуального обліку (бібліотечні формуляри, анкети і бланки тощо), характеристики, видані особі, листи, щоденники, заяви, мемуарні записки та ін. Безособові документи — статистичні, історичні архіви, преса, протоколи зібрань та ін. В залежності від статусу джерела виділяються: офіційні і неофіційні. Офіційні документи: урядові документи, матеріали, постанови, декрети, заяви, комюніке, стенограми офіційних засідань, дані державної та відомчої статистики, архіви і поточні документи різних установ і організацій, ділова кореспонденція, протоколи судових органів, прокуратури тощо. Неофіційні документи — багато особистих матеріалів, а також залишені окремими особами документи (статистичні повідомлення, виконані іншими послідовниками на основі власних спостережень). Окрему групу документів складають численні матеріали засобів масової інформації. Нарешті, за джерелами інформації документи діляться на первинні і вторинні. Первинні документи відображають явища, події, що спостерігалися і фіксувалися безпосередньо дослідниками, або становили відомості урядових і відомчих установ тощо. Вторинні — це документи, що містять інформацію, опрацьовану, узагальнену або описану на основі первинних джерел. Можна, звичайно, класифікувати документи і за їх прямий зміст, наприклад, літературні дані, історичні і наукові архіви, архіви соціологічних досліджень тощо.

Документалісти-історики, психологи сформували немало методів, способів, з допомогою яких визначається ступінь достовірності, істинності відомостей за самим змістом документальної інформації. Перше золоте правило в роботі з документами (та й з будь-якою іншою інформацією) — чітко відрізняти опис подій і їх оцінки. Але саме конкретна ситуація дає ключ до розшарування смислу оцінок і думок. Дальший аналіз розкриває, якими намірами керувався складач документу, що допоможе з'ясувати, виявити навмисні чи мимовільні перекручення. Дуже важливо знати, який метод одержання первинних даних використано складачем документа. Відомо, що відомості «з перших рук» надійніше, аніж інформація з непевного джерела, а записи під свіжим враженням відрізняються від запису тих же подій і явищ згодом, через певний період. Якщо документ має згруповані статистичні дані, варто, насамперед, виявити основи класифікації. Нарешті, надзвичайно важливо з'ясувати загальну обстановку, в якій складався документ: чи схильна до об'єктивності (незалежно від мети, наміру або диктувалась зміщенням інформації в якійсь бік тощо). Особливу обережність-слід проявляти досліднику при вивченні особистих документів (автобіографії, щоденник, мемуари, листи та ін.). Основні умови довір'я до особистих документів: можна вірити повідомленням, якщо вони не торкаються інтересів автора документа або не завдають йому певної шкоди; мабуть достовірні ті відомості, які в момент реєстрації загальновідомі, деталі подій, що несуттєві, і ті відомості, до яких автор ставився недоброзичливо. Перевірка оригінальності документу, аналіз мотивів, умов його складання, мета, ситуації, в яких діяв автор документу, характер його оточення — ось ті фактори, від яких залежить достовірність інформації.

Важливий метод емпіричного  дослідження — спостереження. Люди вдавались до спостереження як одного з важливіших джерел соціальної інформації, що безпосередньо сприймалась і прямо реєструвала всі факти про об'єкт і його значимість з точки зору мети. Характерні риси спостереження: систематичність, планомірність і цілеспрямованість.

Існують особливості спостереження.

Перша особливість — зв'язок спостерігача з об'єктом спостереження. Ні в якій іншій науці досліднику не доводиться займатися вивченням сукупності, до якої сам належить, часткою якої є, від якої безпосередньо залежить. Соціолог спостерігає суспільство, соціальні процеси і ситуації, виступаючи одночасно часткою суспільства. Нерозривний зв'язок спостерігача з об'єктом спостереження накладає відбиток і на його адекватне сприйняття соціальної дійсності, і на розуміння соціальних процесів, ситуацій, дій окремих індивідів.

Роль опиту в соціологічному дослідженні

Друга особливість спостереження  в соціології випливає із зв'язків спостерігача з об'єктом спостереження і полягає в тому, що не може бути позбавлений чисто людської риси — емоціональності сприйняття. Якщо явища неживої природи можуть не викликати емоцій у спостерігача, то соціальні явища, їх сприйняття і інтерпретація завжди емоціональні. Ця особливість спостереження за будь-яких досліджень має враховуватися як одне з джерел можливого перекручення даних спостережень.

Третя особливість спостереження  — складність повторного спостереження. Повторне спостереження, навіть повсякденного  соціального факту, надзвичайно трудніше, тому що соціальні процеси піддаються впливу величезної кількості різних факторів і рідко бувають ідентичні. Тому лише старанне і багаторазове спостереження якогось соціального явища може дати достовірну інформацію і перейти до інтерпретації даних. Соціологу часто необхідна інформація про такі явища і процеси, що недоступні ніякому спостереженню і не знаходять досить повного відображення в різних документах, що аналізуються, відбираються для дослідження.

Метод базується на грамотно спланованому виборі респондентів і питань, що варто з'ясувати, встановити обстановку, становище, суспільну думку. Виявляється дуже економічним — опит порівняно невеликих сукупностей дозволяє міркувати про становище і тенденції розвитку соціальних процесів. Проведення опиту з залученням достатньої кількості кваліфікованих дослідників і респондентів дозволяє в максимально короткі строки опитувати велику сукупність людей і одержати інформацію для прийняття оперативних управлінських рішень. Сучасні можливості стандартизації питань анкети дозволяють одержати уніфікований опис багатьох індивідуальних з окремих висловлювань людей, можливість використати для опрацювання і аналізу оперативну і потужну обчислювальну техніку і методи математичного аналізу. Нарешті, важливе достоїнство методу опиту — широта охоплення різноманітних сфер соціальної практики.

В основі методу опитування — сукупність питань, що пропонується респонденту, відповіді якого і створюють необхідну інформацію. В будь-якому варіанті опитування — одна з найскладніших різновидностей соціально-психологічного спілкування. Зв'язок між головними його учасниками — дослідником і респондентом — забезпечується з допомогою різних проміжкових ланок, що впливають на якість одержаних даних. Необхідно мати на увазі, що тут важливе значення має візуальний контакт з опитуваними.

Візуальний контакт —  винятково важливий елемент спілкування. Дивитись на того, хто говорить, означає  не лише заінтересованість, але й допомагає зосередити увагу на тому, що говорять. Кожному опитуваному варто знати, що окремі аспекти взаємовідносин виражаються в тому, як люди дивляться один на одного. Часто-густо трапляється, що співбесідники схильні дивитись більше на тих, ким захоплюються, з ким у них близькі стосунки. На відміну від чоловіків, жінки схильні на ширший візуальний контакт. Звичайно, люди уникають візуального контакту в ситуаціях суперництва, щоб такий контакт не сприймався як вираження ворожнечі.

Є два основні методи опитування: інтерв'ю і анкетний.

Інтерв'ю — це проведена  за певним планом бесіда, що пропонує прямий контакт інтерв'юера з респондентом, причому запис відповідей на запитання  ведеться інтерв'юером або на плівку. При взятті інтерв'ю важливо враховувати манеру слухати респондента. Як правило, співрозмовник палає бажанням висловити своє ставлення до чогось або виразити свою думку, точку зору на ті чи інші соціальні, суспільні явища, події тощо. Саме тому багато інтерв’юерів на початку бесіди вдаються до нерефлекторного слухання. Особливо корисно застосовувати такий прийом в ході бесіди, коли мова йде про прийом на роботу, коли про заявника хочуть дізнатися як можна більше. Якщо доведеться вести також бесіду, можна почати розмову запитанням: «Що в роботі подобається найбільше?» або «Чому хочете працювати саме в такій фірмі?» Потім, в моменти, коли це зручно, можна використати нейтральні репліки, щоб допомогти співрозмовнику у самовираженні. Нерефлекторне слухання також корисно для розуміння точки зору, позиції того, хто говорить або з'ясування того, що ховається за його пропозицією або скаргою, це особливо корисно при веденні комерційних переговорів. Формулюючи запитання і можливі відповіді, варто дотримуватись того, щоб, по-перше, запитання і відповіді формулювати по можливості коротко, без перекручення змісту; по-друге, уникати багатозначимих верств; по-третє, різні обставини не варто об'єднувати в запитанні; по-четверте, віддавати перевагу простим формам викладу.

Анкетне опитування — один з важливих методів з'ясування суті тих чи інших явищ, подій, суспільної думки тощо. Що таке анкета? Анкета —  опитувальний лист, що самостійно заповнюється опитуваним за певними правилами  і відповідаючи на поставлені питання. Анкетні питання широко використовуються для одержання інформації про фактичне становище сфери, що вивчається, її оцінку, інтереси, думки людини, діяльності респондентів та ін. Питання в анкеті формулюється максимально чітко, однозначно доступно. Серія анкетних питань забезпечує інформацію для реалізації дослідження. В залежності від змісту питання використовують різні методи, способи для підвищення достовірності, істинності інформації. Анкета має декілька порівняно простих запитань (подальші опити суспільної думки) або декілька змістовних блоків з серії запитань (аналітичний глибокий опит), де кожний блок звичайно виділяється. З комбінації відповідей на серію запитань, що стосується одного ж предмету (проблеми), формуються індекси.

Анкетний опит передбачає реєстрацію відповідей самим опитуваним. Є різні види анкетного опитування: поштовий (анкети розсилаються поштою); пресовий (анкети публікуються в пресі); телефонний (опитування ведеться по телефону); роздаточний (анкети вручаються респондентам особисто).

Информация о работе Характеристика різновидів методу опитування